Latvijas Universitātes

ATOMFIZIKAS UN SPEKTROSKOPIJAS INSTITŪTS

 

 

 

 

 

2008. GADA

PUBLISKAIS PĀRSKATS

 

Saskaņā ar 2006. gada 16. maija MK noteikumiem Nr. 397

“Noteikumi par zinātnisko institūciju reģistrā

reģistrētā zinātniskā institūta  gada publisko pārskatu”

 

 

 

 

 

 

 

Rīga - 2008

 

SATURA RĀDĪTĀJS

 

priekšvārds                                                                                                          3

1. ASI darbības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi                                                         4

2. ASI galvenās funkcijas un uzdevumi                                                              4

3. ASI juridiskais statuss un struktūra                                                                            4

3.1. Zinātniskā padome                                                                         5

3.2. ASI struktūra                                                                                             5

4. Ziņas par zinātniskās darbības rezultātiem pārskata gadā                                            7

4.1.      Īstenotie pētījumu projekti un to izpildes rezultāti                                    7

4.1.1.  LATVIJAS PROJEKTI                                                            7

4.1.2.   Starptautiskie projekti                                             18        4.1.3.   Dalība citos projektos                                      27

4.1.4.   PROJEKTU PIETEIKUMU sagatavošana                   28

4.2.      Zinātniskās publikācijas                                                             29

                        4.2.1. Atsevišķi izdevumi                                                                      29

                        4.2.2.  Raksti žurnālos                                                                          29

4.2.3.  Publikācijas konferenču rakstu krājumos                                    30

4.2.4.  Publicēšanai pieņemtie raksti                                                      31

4.2.5.  Konferenču tēzes                                                                      31

4.3.    Dalība zinātniskajās konferencēs                                                 33

4.3.1. Referāti starptautiskajās konferencē                                            33

4.3.2. Referāti Latvijas konferencēs un semināros                                  37

4.4.      Darbinieku izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un

bakalaura darbi                                                                         41

4.4.1.      BaKalaura darbi UN MAĢISTRA DARBI                   41

4.4.2.      PROMOCIJAS DARBI                                                           42

                        4.4.3.   SKOLĒNU ZINĀTNISKO DARBU VADĪŠANA                 43

4.5.      Cita ar zinātnisko darbību saistīta informācija (organizētās

konferences, balvas, stipendijas)                                                  43

                                    4.5.1.ORGANIZĒTĀS KONFERNCES un semināri      43

                                    4.5.2. BALVAS, STIPENDIJAS un atzinības                 45

4.6.      Cita darbība (akadēmiskā, organizatoriskā, populārzinātniskā u.c.)         45

4.6.1. Akadēmiskā darbība LU                                     45

4.6.2. Dalība Latvijas un starptautisko organizācijās                   46

4.6.3. Dalība konferencēs un apspriedēs                                   47

4.6.4. Zinātnisko darbu ekspertīze                                             48

4.6.5. Vieslektori un vieszinātnieki                                             48

4.7. Cita institūtam būtiska informācija                                                                                                               49

5. Pārskats par saņemto finansējumu un tā izlietojumu                                                                                        50

            5.1. Īstenotie projekti un tajos apgūtais fifnsējums                                                                                  50

            5.2. Bāzes finansējuma izlietojums                                                                                                                     50

 


 

 

Priekšvārds

 

 

 

 

Šajā pārskatā ir sniegta informācija par LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta akadēmiskā personāla aktivitātēm un sasniegumiem 2008. gadā. Aprakstīti institūta darbības mērķi un uzdevumi; juridiskais statuss, struktūra un adminstratīvā shēma; 2008. gadā veiktie pētnieciskie un izglītības projekti, kā arī ziņas par zinātniskajām publikācijām, referātiem dažāda līmeņa zinātniskās konferencēs un semināros, studentu iesaisti zinātniskajā darbā, konferenču organizēšanu un citām aktivitātēm.

 

2008. gads institūtam visumā ir bijis veiksmīgs. Četrās laboratorijās sekmīgi realizēti dažādi starptautiski un vietējas nozīmes pētnieciskie projekti vairāk kā pusmiljona latu kopapjomā, t.sk. izpildīti divi lieli ERAF projekti un viens ESF projekts. Institūts guvis augstu starptautisku atzinību, Briselē saņemot prestižo Energy Globe balvu. Aizstāvēta viena fizikas doktora disertācija, vēl viena iesniegta 2008. gadā un jau aizstāvēta. LU ASI bija galvenais starptautiskās konferences „Advanced Optical Materials and Devices” (AOMD-6) organizētājs, nodrošinot tās sekmīgu norisi 2008. gada. augustā Rīgā.

 

Izmantojot iespēju, izsaku pateicību visiem ASI kolektīva locekļiem par pašaizliedzīgu un produktīvu darbu 2008. gadā, un novēlu jaunus radošus sasniegumus arī turpmāk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. J. Spīgulis

 

LU ASI direktors

 

 

 

Rīgā, 2009. gada 30. maijā

 

 

 

 

 

 


 

1. ASI darbības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi

 

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta ((LU ASI, turpmāk - ASI) darbības galvenais mērķis ir veikt starptautiska līmeņa fundamentālus un lietišķus pētījumus atomu fizikā, spektroskopijā, fotonikā, medicīnas fizikā un ar tām saistītajās starpnozarēs.

2008. gadā tie bija pētījumi atomu teorētiskajā un eksperimentālajā fizikā, plazmas spektroskopijā, fotonikā, biofotonikā, ultravioletajā šķiedru optikā, atmosfēras fotoķīmijā un gaisa piesārņojuma optiskā monitoringā.

Tālākā perspektīvā ASI mērķi ir sekojoši: 

·          vidējā termiņā – pilnvērtīgi iekļauties Latvijas vadošo pētniecības institūtu saimē, uzņemoties vadošu lomu ar fotoniku, optisko spektroskopiju, atmosfēras fiziku un teorētisko atomfiziku saistītajos pētījumos;

·          ilgtermiņā – sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas pētniecības ātrākā integrācijā Eiropas vienotajā pētniecības telpā

Svarīgs LU ASI uzdevums ir ar savu darbību veicināt Latvijas zinātnisko institūciju sadarbību lielu projektu realizācijā, t.sk. Valsts pētījumu programmu, ES struktūrfondu (ERAF, ESF) un 7. ietvarprogrammas projektos. Tālāk jāpilnveido un jāveicina jauna sadarbība ar citu valstu universitātēm un pētniecības centriem.

 

 

2. ASI galvenās funkcijas un uzdevumi

 

2008. gadā ASI ir veicis fundamentālus un lietišķus augsta zinātniskā līmeņa pētījumus augšminētajās fizikas nozarēs, kā arī sniedzis būtisku ieguldījumu akadēmiskajā studiju procesā LU, pasniedzot specializētus kursus un nodrošinot institūtā bakalauru, maģistru un doktoru darbu izstrādi (tēmas, aparatūra, augsti kvalificēta vadība, u.c.). Sekmīgi veikti arī citi Institūta Nolikumā paredzētie uzdevumi, t.sk.:

- sadarbojoties ar citām Latvijas Republikas un ārzemju augstskolām, ņemta dalība starptautiskās pētījumu programmās;

- juridiskām un fiziskām personām uz līgumu pamata sniegti pakalpojumi un konsultācijas, veiktas zinātniskās ekspertīzes;

- izstrādātas jaunas mūsdienīgas metodes un iekārtas dažādu optisku mērījumu veikšanai, gaismas avotu izmantošanai un citos ar optiku saistītos jautājumos.

 

 

3. ASI juridiskais statuss un struktūra

 

Saskaņā ar Institūta nolikumu, kurš apstiprināts ar 07.05.2008. LU Senāta lēmumu Nr. 315, Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts (saīsinātais nosaukums – LU ASI) ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība.

Savā darbībā LU ASI ievēro Zinātniskās darbības likumu, LU Sarversmi, Institūta nolikumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus.

Institūts nav juridiska persona. ASI līdzekļi ietilpst kā patstāvīga daļa LU budžetā, un savā darbībā tas ir pakļauts LU zinātņu prorektoram. Institūta juridiskā  adrese: Raiņa bulv. 19, Rīgā, LV-1586, Latvija.

 LU ASI ir LU Fizikas un matemātikas fakultātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta tiesību un saistību pārņēmējs.

 

Īsa vēsture: LU ASI ir 1967. g. dibinātās LVU Spektroskopijas problēmu laboratorijas (SPL) darba turpinātājs. 1994. g. pēc profesora Māra Jansona iniciatīvas laboratorija tika apvienota ar 1957.gadā dibināto Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūta Teorētiskās fizikas laboratoriju, dibinot LU FMF ASI. Institūta direktori bija profesors Māris Jansons (!994 – 1997) , profesors Mārcis Auziņš (1998 –2003) un profesors Jānis Spīgulis (no 2004. g.). 2005. gadā ASI tika iekļauts Zinātnisko institūciju reģistrā, saņemot LR IZM zinātniskās institūcijas reģistrācijas apliecību  - 16.11.2005 Nr. 321005). 2007. gada 1. jūnijā notiek ASI statusa maiņa, no fakultātes institūta kļūstot par universitātes institūtu-pamatstruktūrvienību; institūts 14.08.2007. tiek pāreģistrēts kā LU ASI.

 

Institūta pārvaldes institūcijas ir akadēmiskā personāla kopsapulce, zinātniskā padome un direktors. Akadēmisko  personālu veido  visi vadošie pētnieki, pētnieki un asistenti.

Ar LU rīkojumu Nr. 1/270 06.12.2007. gadā tika izsludnāts LU (iekšējais) konkurss uz LU ASI direktora amatu, kurā no 01.03.2008 apstiprināts J. Spīgulis (Ievēlēts ASI ZP 15.01.2008. LU Senāta lēmums 25.02.2008. Nr. 68).

Institūta saimniecisko darbu vada izpilddirektors U. Jansons, izpilddirektora vietniece ir I. Šīrante.

 

 

3.1. Zinātniskā padome                     

 

Pamatojoties uz LU ASI akadēmiskā personāla kopsapulces lēmumu (Izraksts no protokola Nr. 1 13. 09.2007.) 05.10.2007 ar LU rīkojumu Nr. 1/222 tika APSTIPRINĀTS šāds LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta Zinātnisko padomes sastāvs:

 

Atis Skudra - Padomes priekšsēdētājs, Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorijas vadītājs,  LU ASI vadošais pētnieks;

Erna Gailīte, Teorētiskās fizikas laboratorijas vadītājs, LU ASI vadošais pētnieks;

Jānis Spīgulis, Biooptikas un šķiedru optikas laboratorijas vadītājs, LU FMF profesors;

Arnolds Ūbelis, Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorijas vadītājs, LU ASI vadošais pētnieks;

Imants Bērsons, LU ASI vadošais pētnieks;

Andris Krūmiņš, LU CFI direktora vietnieks;

Indriķis Muižnieks, LU zinātņu prorektors;

Māris Tamanis, LU FMF Lāzeru centra vadošais pētnieks.

 

2008. gadā ASI ZP sēdēs izskatīti šādi jautājumi –

Telpu izmantošana un darba apstākļu uzlabošana; Satversmes sapulces dalībnieka vēlēšanas (29. aprīlī); promocijas darba iesniegšana un doktorantu atskaites (4. janvārī,  3. aprīlī, 9. oktobrī); vēlēšanas akadēmiskajos amatos (27. jūnijā); 2009. gada finansējums (6. novembrī);  ERAF projektu izpilde (12. decembrī).

Ar LU ASI Zinātniskās padomes 27.06.2008. lēmumu 2008 akadēmiskajos amatos ASI ievēlēti - 

2 vadošie pētnieki (R. Erts, R. Veilande), 3 pētnieki Z. Gavare, A.ļihačovs, N. Zorina), 1 zinātniskais asistents (E. Kviesis-Kipge).

 

 

3.2. ASI  STRUKTŪRA

 

LU ASI (Šķūņu ielā 4) struktūru veido 4 laboratorijas un administrācija:

 

1.      Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorija

Laboratorijas vadītājs - vad. pētn. Dr. phys. Arnolds Ūbelis

 1. Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija

Laboratorijas vadītājs - vad. pētn. Dr. phys. Atis Skudra

 1. Bio-optikas un šķiedru optikas laboratorija

Laboratorijas vadītājs - LU prof., Dr. habil. phys. Jānis Spīgulis

 1. Teorētiskās fizikas laboratorija             

Laboratorijas vadītājs - vad. pētn. Dr. habil. phys. Erna Gailīte-Karule

 1. Administrācijas un tehniskā nodrošinājuma grupa

Vadītājs –ASI izpilddirektors Uldis Jansons

 

Laboratoriju darbība norit saskaņā ar laboratoriju nolikumiem, kuri tika pieņemti LU ASI Zinātniskās padomes sēdē 30.10.2007. – izmantojot Institūta personālu, laboratoriju darba telpas un infrastruktūru.

1.      Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorijas darbības galvenais mērķis ir veikt pētījumus atomfizikā, atmosfēras fizikā, fotoķīmijā un ar tām saistītajās nozarēs.

2.      Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija veic pētījumus, kas saistīti ar 1) zemtemperatūras plazmas spektroskopisko diagnostiku, plazmas mijiedarbību ar cietām vielām un 2) gaismas avotu izmantošanu atomu absorbcijas mērījumos un vides monitoringā.

3.      Bio-optikas un šķiedru optikas laboratorijas darbības galvenais mērķis ir veikt pētījumus bio-optikā, šķiedru optikā, medicīnas fizikā un lietišķajā fizikā.       

4.      Teorētiskās fizikas laboratorija pēta gaismas un matērijas mijiedarbību, tai skaitā spēcīga lāzera starojuma mijiedarbību ar atomiem.

 

 

AKADĒMISKAIS PERSONĀLS (19 ZINĀTNIEKI):

 

Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v.pētn., doc., prof.) 

31.12.2008

t.sk.

19*

pamatdarbā

blakusdarbā

 

vadošie pētnieki

pētnieki

zinātniskie asistenti

 

doktori

16

  3

 

  8

  6

  2

 

 10

 

 

 

 

PALĪGPERSONĀLS (ADMINISTRATORI, INŽENIERI UN TEHNISKAIS PERSONĀLS)

Pavisam – 14 darbinieki; t.sk. pamatdarbā –12; blakus darbā – 2. 

 

4. Ziņas par zinātniskās darbības rezultātiem 2008. gadā

 

4. 1. Īstenotie zinātnisko pētījumu projekti un to izpildes rezultāti

 

4.1.1.  LatVIJas projekti

 

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti - 4

 

N.

p. k.

Projekta 

reģ. Nr.

 

 

Vadītājs

 

Projekta  nosaukums

 

Izpildes

termiņš

1.

LZP 05.1862

Z-855-109

Ūbelis A.

 

Baltās gaismas kūļa (Zeme-satelītu sensori) izmantošana atmosfēras sastāva pētījumiem reālā laikā troposfērā un stratosfērā un ozona- halogēnu maisījumu fotoķīmija

01.01.2005.– 31.12.2008.

 

2.

LZP 05.1866

Z-811-109

Bērsons I.

 

Zem-temperatūras plazmas pētījumi un to rezultātu izmantošana virsmu apstrādē un gaismas avotu tehnoloģijā

01.01.2005.– 31.12.2008.

 

3.

LZP 05.1869

Z-852-109

Gailīte E.

 

Kvantumehāniskās un kvaziklasiskās metodes daudzfotonu procesu aprakstam

01.01.2005.– 31.12.2008.

   4.

LZP 08.2150

Z-6101-109

Spīgulis J.

Jaunas metodes izstrāde rekapilarizācijas laika neinvazīvai novērtēšanai

01.03.2008.-

 

 

LZP projekts Baltās gaismas kūļa (Zeme-satelītu sensori) izmantošana atmosfēras sastāva pētījumiem reālā laikā troposfērā un stratosfērā un ozona- halogēnu maisījumu fotoķīmija

Projekta vadītājs: A. Ūbelis

Izpildītāji: students E. Apeinis;  bez darba samaksas - E.Šmaliņš, U. Gross, J. Blahins; no LU Astronomijas institūta (AI) – M. Ābele, J. Vjaters; doktoranti  L. Osipova un J. Puķīte.

 

Projekta tēmas atraktivitāte un sagaidāmās attīstības perspektīvas, izstrādājot aktīvas attālinātās detektēšanas metodes atmosfēras pētniecībai un  monitoringam veicināja augšminētās zinātnieku grupas ieinteresētību un konkrētu darbu atsevišķu elementu izstrādē visa gada garumā, uz brīvprātības principiem.

 

Kopumā tika strādāts pie diviem pamatmērķiem:

1. Sadarbībā ar Brēmenes universitātes kolēģiem turpināt ozona un halogēnu fotoķīmisko reakciju pētījumus laboratorijas apstākļos, lai dotu savu ieguldījumu ozona slāņa degradācijas problēmu padziļinātā izpratnē.

2. Balstoties uz LU AI kolēģu kolēģu pieredzi un iestrādēm satelītu lāzeru pozicionēšanas jomā, radīt jaunu tehnoloģiju virzienu un pavērt jaunas iespējas Zemes atmosfēras pētījumos no satelītu platformām, zondējot visu atmosfēras griezumu ar baltās gaismas kūli.

 

Galvenie rezultāti

·          RF rezonanses spektru avoti  J, Br I VUV spektra rajonā atmosfēras fotoķīmijas pētījumiem – tālāki tehnoloģiju uzlabojumi (U.Gross, A.Ūbelis, A.Kapralovs)

Balstoties uz iepriekšējiem joda un broma atomu spektru avotu pētījumiem, izstrādāti bezelektrodu RF avoti ar lodziņu caurlaidību līdz 125,00 nm. Veikti pirmie joda un broma atomu spektru  mērījumi šajā rajonā ar VUV un UV spektrokopijas iekārtu, kura tika iegādāta par ERAF līdzekļiem. Jods un broms ir ozona slāņa degradācijas procesu stratosfērā veicinošas vielas un šo vielu mijiedarbības fotoķīmisko procesu pētījumi un elementāro reakciju ātruma konstanšu mērījumi laboratorijas eksperimentos dod kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju un zināšanas, kuras nepieciešamas procesu analīzei un modelēšanai stratosfērā  un vērtējumam par draudiem ozona slānim no dažādiem tautsaimniecībā potenciāli izmantojamiem haloniem ar dažādu halogenu sastāvu tajos.

 

·          MAXDOAS stacijas tehniskā plānojuma izstrāde, ES Struktūrfondu iepirkuma tehniskā uzdevuma sastādīšana un stacijas komplektācija darba vietā. (A.Ūbelis, U.Gross, E.Šmaliņš)

Ir veikts liels organizatorisks darbs, lai uzstādītu  uz LU ASI mājas jumta par ERAF projekta naudu izgatavotu MAXDOAS virszemes mērījumu staciju uz Zemes pavadoņu bāzētu  atmosfēras instrumentu GOME (GOME- The Global Ozone Monitoring Experiment) un SCIAMACHY (SCIAMACHY - Scanning Imaging Absorption SpectroMeter for Atmospheric ChartographY) kvalitātes testiem.

Apmēram trešdaļa līdzekļu izmantoti, lai uzlabotu pētniecības darba apstākļus telpās, kur tiks būvēta jaunā iekārta. Izdarītais vienuviet savietota lāzera un baltās gaismas teleskopa konstrukcijas maketa izstrādē

pēc apjomā ir daudz lielāks nekā projektam izdalītais finansējums.

 

Sadarbībā ar kolēģiem LU AI, Vides Fizikas institūtos Heidelbergas un Brēmenes Universitātē, veikti tehnoloģiski sagatavošanas darbi, kā arī vērtējumi un analīze, lai virzītu uz priekšu projektu „Towards Active Night-Time Cartography of the Troposphere&Stratosphere with Space or Airborne Sensors and Searching for Space Debris and Near Earth Cosmic Objects using a Light Beam from the Earth (Night Adventure).” Meklējot finansējuma iespējas, ir iesniegts pieteikums  EK &.IP projektam “NIGHT VENTURE.” .(Sk. zemāk   )

 

 

LZP projekts Zem-temperatūras plazmas pētījumi un to rezultātu izmantošana virsmu apstrādē un gaismas avotu tehnoloģijā

Projekta vadītājs:  I. Bērsons

Izpildītāji: A. Skudra, G. Rēvalde, J. Siliņš, N. Zorina, E. Bogans; studenti A. Švāgere, M. Matisāns

 

LZP iesniegts projketa pārskats 2008. gada atskaitesperiodam un Kopsavilkums projekta izpildei 2005-2008.

 

Projekta uzdevums bija  pētīt fundamentālo procesus augstfrekvences zemtemperatūras plazmā. Viens no galvenajiem plazmu raksturojošiem parametriem ir tās izstaroto spektrāllīniju intensitāte. Daudz vairāk informācijas par plazmu (ierosināto stāvokļu apdzīvotību, elektronu temperatūru u.c.) ir iespējams iegūt, ja mēs zinām spektrālo līniju absolūto intensitāti. Šim nolūkam nepieciešami kalibrēti etalona gaismas avoti. Piemēram, tāds ir AvaLight-DH-S - kombinēts deiterija/halogēna gaismas avots, kurš nodrošina nepārtrauktu un stabilu spektru diapazonā no 215nm līdz 2000nm, t.i.UV, VIS un NIR diapazonā.

 

Svarīgākie rezultāti:

Pilnveidojot laboratorijā esošo spektrometru spektrālo līniju intensitātes noteikšanai absolūtās vienībās, to kalibrējot un papildinot ar programmnodrošinājumu, tika veikti spektru mērījumi un noteiktas absolūtās intensitātes ASI izgatavotām ABL, kas pildītas ar hēliju, hēliju un ūdeņradi, argonu un ūdeņradi, lai tās nākotnē izveidotu par  kalibrētiem etalona gaismas avotiem. Salīdzinājumā ar minēto komerciālo deiterija/halogēna etalonu mūsu hēlija augstfrekvences bezelektrodu lampām (ABL) ir novērojama sevišķi liela stabilitāte laikā un lielāks darbības laiks. Savukārt neliela deva ūdeņraža (10%) tika pievienota, lai veiktu ABL izlādes temperatūras diagnostiku, izmantojot intensitāšu sadalījumu ūdeņraža spektra Fulchera α (2-2)Q joslā.
 

Radīts pašsaistīts starojuma sadursmju modelis, kurš pietiekami adekvāti apraksta inertās gāzes hēlija plazmu un kas parāda būtiskas atšķirības no pozitīvā staba plazmas modeļa, ko parasti mēģina pielāgot bezelektrodu plazmas aprakstam. Eksperimentāli tika noteikti būtiski plazmu raksturojoši lielumi atkarībā no plazmas parametriem (sastāva, spiedieniem, darbināšanas jaudas) – spektrālie raksturlielumi un to izmaiņas laikā, atomu un jonu koncentrācijas, temperatūra, telpiskie sadalījumi, starojuma pārneses koeficenti u.c. Izmantojot modernu datortomogrāfijas metodi, dzīvsudraba kapilāra lampai noteikti starojošo atomu telpiskie sadalījumi, kas ir ļoti būtiski dati plazmas aprakstam. (A. Skudra)

 

Izgatavoti augstfrekvences bezelektrodu lampu paraugi ar dažādiem pildījumiem, t.s. kā bufergāzes izmantojot argonu un ksenonu. Tika optimizēta lampu izgatavošanas tehnoloģija. Izgatavotas daudzelementu lampas. Regulāri veikts augstfrekvences ģeneratoru un to barotāju remonts. Viens augstfrekvences ģenerators tika pielāgots kapacitatīvās izlādes pētīšanai. Tika veikta inertās gāzes argona attīrīšana un pārpildīšana stikla balonā. (J. Siliņš)

 

Tika turpināts darbs pie dzīvsudraba rezonanses spektrāllīnijas 254 nm kontūru analīzes, izmantojot daudz-parametru nelineāro modelēšanu un Tihonova regularizāciju. Tihonova regularizāciju ir iespējams izmantot arī gadījumos, ja spektrāllīniju kontūras ir nesimetriskas, kas novērojams, ja tiek pētītas spektrāllīniju  kontūras elementiem, kuriem ir  vairāki izotopi. Temperatūras vērtība, kas tika noteikta pēc patiesā kontūra Doplera paplašinājuma ir 250 ± 40°C.  (N. Zorina)

 Dzīvsudraba koncentrācijas mērīšana dažādās vidēs ir ļoti svarīgs praktisks uzdevums. Speciāla Eiropas kopienas stratēģija attiecībā uz dzīvsudrabu ir minimizēt Hg emisijas, jo šā piesārņojuma galvenais vaininieks ir cilvēks. Ir virkne sadzīves priekšmetu, kuros ir arī dzīvsudrabs: dienasgaismas lampas, termometri, baterijas, elektriskie slēdži un kurus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Bīstamie atkritumi un to savākšanas noteikumi ir formulēti Latvijas Republikas likumā: „Par bīstamajiem atkritumiem”. 

Viena no efektīvākajām iespējām precīzi noteikt dažādās vidēs esošu piesārņojumu ir atomu absorbcijas metode, it sevišķi tas attiecas uz aparatūru, kurā nulles līmeni kontrolē, izmantojot Zēmana efektu. Absorbcijas spektrometros ir vajadzīgi gaismas avoti, kuriem būtu šauras un nereabsorbētas atbilstošo elementu spektrāllīnijas. Dzīvsudraba gadījumā visvairāk tiek izmantotas ABL, kurām ir svarīgi atrast pareizos darbināšanas režīmus. Atskaites periodā tika strādāts pie lampu uzlabošanas (E. Bogans, Z. Gavare, A. Švāgere)

 

Publikācijas: 2 raksti SCI žurnālos (Phys .stat. sol.C, IEEE Transactions on Plasma Science); 1- žurnālā Latv. Phys. Techn. Sciences); (sk. 4.2.2. Raksti žurnālos); 1 - starptautiskas konferences krājumā un 4 tēzes starptautiskās konferencēs;

2 bakalaura darbi aizstāvēti, 1 tiek izstrādāts;  tiek izstrādāti 3 promocijas darbi.

 

LZP projekts Kvantumehāniskās un kvaziklasiskās metodes daudzfotonu procesu aprakstam

Projekta vadītāja: E.Gailīte

Izpildītāji: I.Bērsons, R. Veilande un fizikas bakalaura programmas students J.Korovins

 

LZP iesniegts projekta pārskats 2008. gada atskaites periodam un Kopsavilkums projekta izpildei 2005-2008.

 

Pēdējos gados eksperimentāli tiek intensīvi pētīta daļiņu paātrināšana līdz GeV enerģijām, izmantojot spēcīgus lāzera laukus.

 

Lietojot kvaziklasiskas metodes, apskatīta iespēja iegūt elektronu kūļus, apstarojot orientētus Ridberga atomus ar pusperioda impulsiem. Tika pieņemts, ka impulsu virziens sakrīt ar Ridberga atomu orientācijas virzienu. Emitētie elektroni ir koncentrēti nelielā leņķī atbilstoši Ridberga atomu orientācijai. Aprēķināti izlidojošo elektronu leņķiskais un enerģētiskais sadalījums atkarībā no impulsa stipruma un galvenā kvantu skaitļa. Kvaziklaasiskās teorijas ietvaros parādīts, ka elektronu leņķiskā sadalījuma platums ir proporcionāls 1/qn3/2 , t.i. samazinās, palielinoties sākuma stāvokļa galvenajam kvantu skaitlim „n” vai momentam „q”, kas nodots elektroniem. Veikti skaitliski aprēķini. (I.Bērsons un J.Korovins)

 

2008. gada 12.maijā aizstāvot promocijas darbu „Vien-dimensionāla Ridberga atoma mijiedarbība ar pusperioda impulsiem” (zinātniskais darba vadītājs – vad. pētn. Dr. habil. phys. Imants Bērsons), Rita Veilande ieguva Dr. phys. zinātnisko grādu. Oponenti bija Prof. Agris Gailītis un Prof. Bronius Kaulakys (Institute of Theoretical Physics and Astronomy of Vilnius University). R.Veilandes promocijas darbā  izveidota teorija, kas impulsa tuvinājumā apraksta viendimensionāla Ridberga atoma mijiedarbību ar vienu un diviem pusperioda impulsiem. Iegūtas izteiksmes pārejas matricas elementiem, izmantojot kvaziklasiskās un klasiskās mehānikas metodes.

 

Pētītas THz Ridberga viļņu paketes un to dinamika. Kvaziklasiskajā tuvinājumā dabūtas vienkāršas analītiskas izteiksmes pārejas varbūtībai pēc atoma mijiedarbības ar diviem, vājiem, laika nobīdītiem impulsiem, kuras labi saskan ar eksperimentālajiem datiem un citu autoru veiktajiem aprēķiniem. Analizētas iegūtās izteiksmes atjaunošanās un daļveida atjaunošanās parādībām.( R.Veilande, I. Bērsons)

 

Lietojot kvantumehāniskas metodes, ir izvestas analītiskas izteiksmes ūdeņraža atoma un ūdeņraža atomam līdzīgu jonu virssliekšņa jonizācijai no Ridberga stāvokļiem, izmantotojot oriģinālu modificētu Kulona Grīna funkcijas (KGF) izvirzījumu pa Šturma funkcijām. Lai novērstu diverģenci pie pozitīvām starpstāvokļa enerģijām (nepārtrauktais spektrs), KGF izvirzījums pa Šturma funkcijām modificēts, sadalot Kulona Grīna funkciju divās daļās, no kurām pirmā ir divu analītisku funkciju reizinājums, bet otra ir bezgalīga summa. Veikti skaitliski aprēķini. (E. Gailīte)

 

Publikācijas: 1 raksts SCI žurnālā J.Phys. B.: At., Mol. and Opt. Phys., 1 - starptautiskas konferences krājumā; 4 tēzes starptautiskās konferencēs;

1 promocijas darbs; promocijas darba kopsavilkums (latv. un angļu val.); 1 bakalaura darbs;

3 referāti teorētiskā fizikā starptautiskās konferencēs; 5 referāti starptautiskās konferencēs par sievietēm zinātnē, t.sk. fizikā, augstajās tehnoloģijās un uzņēmējdarbībā Latvijā un Baltijā un vairāki referāti Latvijas semināros (sk. 4.3. Dalība zinātniskajās konferencēs)

 

 

LZP projekts Jaunas metodes izstrāde rekapilarizācijas laika neinvazīvai novērtēšanai

Projekta vadītājs: J. Spīgulis

Izpildītāji: J. Spīgulis, E. Kviesis-Kipge, inž. E. Čurkste un K. Krūzmētra

 

Pirmie 2 uzdevumi bija:

Izstrādāt multi-spektrālās fotopletizmogrāfijas (MS PPG) metodiku, kas dotu iespēju reģistrēt izmaiņas ādas asinsrites pulsācijās virsējā (kapilāru) slānī ar vismaz 0.1 s precizitāti.

Izstrādāt MS PPG biosignālu apstrādes algoritmus un programmatūru, kas nodrošinātu paaugstinātu signāla-trokšņa attiecību) ir paveikti.

 

Tika izveidota maketierīce, kas ļauj sekot zemādas asins pulsācijām vienlaikus virsējo kapilāru slānī (izmantojot 400-450 nm LED starojumu) un dziļākos vaskurāros slāņos (izmantojot 900-960 nm LED starojumu). Ar zilā starojuma kontaktzondi ir veikti rekapilarizācijas kinētikas mērījumi ar 0.1 s precizitāti 10 personu grupā, iegūtie rezultāti tiek apstrādāti un analizēti. Ir izveidota un sagatavota darbam jauna veida optisko šķiedru kontaktzonde, kurā izmantots nesen patentēta konstrukcija. Tiekarī gatavota publikācija  žurnālā Latv. J. Phys. Techn. Sci. Iegūts sākotnēji negaidīts rezultāts – rekapilarizācijas kinētiku vislabāk raksturo fotopletizmogrāfiskā signāla nemainīgā (DC) komponente, nevis laikā mainīgā (AC) komponente, kā tika prognozēts, projektu uzsākot. Cik mums zināms, tā ir starptautiska novitāte šajā jomā.

Mērījumus sabiedriskā kārtā veica LU 1. kursa doktorants E. Kviesis-Kipge. Projekta elektronisko mezglu izstrādi veica FMF 2. kursa students E. Čurkste.

 

Sakarā ar vairāk kā 2x samazināto finansējumu, nācās sašaurināt projekta apjomu un atlikt uz vēlāku laiku 3. uzdevuma izpildi (Klīniski aprobēt jaunizstrādāto metodiku Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, veicot MS PPG mērījumus vismaz 10 sepses pacientiem un vismaz 10 veseliem bērniem).

 

Projekta problemātikas uzstādījums sākuma fāzē tika formulēts sadarbībā ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (prof. D. Gardovska), bet signālu apstrādes algoritmu un programmatūras pamatprincipi – ar Elektronikas un datorikas institūtu (Dr. M. Greitāns).

 

Projekta izpildes rezultāti tiek izmantoti LU fizikas maģistrantūras studiju kursā „Lāzeri fizikā un medicīnā”.

Izstrādājamā disertācija:

E. Kviesis-Kipge. Optisko metožu un ierīču izstrāde kardiovaskulārā stāvokļa kontrolei reālā laikā”, vad. J. Spīgulis.

 

Publikācijas: 2 raksti (1- SCI žurnālā, 1 – Proc. SPIE). Līdzekļu trūkuma dēļ ziņojumi konferencēs izpalika.

 


Valsts pētījumu programmas projekti – 1 apakšprojekts   (dalība vēl 2)

 

N.

p. k.

Projekta 

reģ. Nr.

 

 

Vadītājs

 

Projekta  nosaukums

 

Izpildes

termiņš

1.

Y3-22882-109

Spīgulis J.  (Bērziņa- Cimdiņa L., RTU)

 

Perspektīvi biomateriāli un medicīnas tehnoloģijas. (Valsts pētījumu programma “Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde”, 3. programma, 4. projekta  apakšprojekts)  

28.07.2005. - 31.12.2008.

2.

(LU CFI projekts)

Skudra A.

(Skuja L., LU CFI)

Perspektīvie neorganiskie materiāli fotonikai un enerģētikai (Valsts pētījumu programma “Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde”, 3. programma, 1. projekts) 

28.07.2005. - 31.12.2008.

 

 

Valsts pētījumu programmas "Perspektīvi biomateriāli un medicīnas tehnoloģijas" 4. projekta apakšprojekts

Projekta vadītājs: J. Spīgulis

Izpildītāji: zin. asist./pētnieks A. Ļihačovs; pētniece I. Kuzmina;

 

Uzdevuims:  Jaunu diagnostikas metožu izstrāde un esošo pilnveidošana.

Izmantojot  jauna veida vairākšķiedru kontaktzondi veselai un patoloģiskai ādai,

tālāk attīstīt metodiku

·          ādas autofluorescences dilšanas attēlu veidošanai;

·          difūzās refleksijas dinamikas raksturlielumu noteikšanai;

novērtēt šo metožu diagnostisko potenciālu.

Rezultāti.

Tika realizēti kompleksi ādas optisko spektru mērījumi, izmantojot projektā jaunizstrādātās metodikas.

Būtiski pilnveidota lāzeru ierosinātās ādas autofluorescences dilšanas laiku sadalījuma attēlu iegūšanas un analīzes metodika. Pašlaik šādus attēlus iegūstam ar divām iekārtām – digitālo fotokameru (ar spektrāliem filtriem, kas izdala fluorescences maksimuma joslu) secīgu kadru uzņemšanas režīmā, un nesen ERAF projektā iegādāto hiperspektrālās attēlošanas kameru, kurai ir ievērojami plašākas funkcionālās iespējas (katrā attēla pikselī iespējams izmērīt uztvertā starojuma spektru ar izšķirtspēju 2-5 nm).

Šāda veida ādas attēli ir iegūti pirmo reizi, pagaidām mums nav konkurentu šajā jomā. Attēlu analīze liecina, ka pat veselas ādas virskārtas pigmenti (fluoroforas) lāzeru apstarojuma laikā „izdeg” nevienmērīgi – veidojas īpaši apgabali (gaudi), kuros autofluorescences dzišanas laiks ir ievērojami lēnāks, nekā blakus apgabalos. Tas var tikt saistīts ar melanīna sadalījuma epidermā, bet iespējami arī sarežģītāki skaidrojumi, kas pašlaik tiek analizēti un dziļāk pētīti ar jauno iekārtu. Ir pārliecinoši pierādīts, ka ādas patoloģiju (vidēji pigmentētu un hiper-pigmentētu nevi) rajonos autofluorescences dzišanas laiki ir ievērojami lielāki, kā apkārtējā veselā ādā. Arī patoloģiju zonās ir novērotas strukturētas dzišanas laiku „saliņas” jeb klāsteri, kas perspektīvā varētu tikt izmantots ādas patoloģiju (t. sk. audzēju) struktūras un robežu precīzākai diagnostikai.

Ādas difūzās refleksijas spektru mērījumu kalibrācijai un labākai interpretācijai tika veikta eksperimentu sērija ar ādas maketiem, variējot tajos hemoglobīna koncentrāciju. Tika arī veikti difūzās atstarošanas dinamikas mērījumi dažādos zemādas asinsrites līmeņos. Šim nolūkam izmantota ASI izstrādātā vairāklāzeru jeb multi-spektrālās fotopletizmogrāfijas metode, kas 2008. gadā tika realizēta kombinācijā ar speciāli izgatavotu vairākšķiedru kontaktzondi. Tika pētīti arī zondes piespiediena stipruma ietekme uz mērījumu rezultātiem.

Vairākšķiedru kontaktzondes kontaktspiediena atkarības mērījumi ar multispektrālās fotopletizmogrāfijas metodiku apliecināja, ka ir iespēja optiski selektīvi detektēt virsējo ādas kapilāru oklūziju, vienlaikus saglabājot asinsriti nedaudz dziļākos ādas dermas asinsvados. Šie dati turpmāk tiks izmantoti, lai kvantitatīvi mērītu rekapilarizācijas laiku, kas ir klīniski nozīmīgs parametrs sepses u.c. patoloģiju diagnostikā.

Maketu mērījumu rezultāti deva iespēja kvantitatīvi novērtēt ādas atjaunošanās procesus pēc lāzeroperācijām, izmantojot in-vivo klīnisko mērījumu datus. Atjaunojoties zemādas asinsritei, palielinās optiski detektējamā oksi-hemoglobīna daudzums, kas tika novērtēts, salīdzinot in-vivo un ādas maketu mērījumu datus. Šī metodika pēc tālākas pilnveidošanas varēs tikt izmantota dermatoloģiskās klīnikās un lāzerplastikas centros.

 

KOPSAVILKUMS. 2008. gadam izvirzītie uzdevumi ir sekmīgi izpildīti. Pierādīts abu metodiku diagnostiskais potenciāls ādas patoloģiju novērtējumam. Lai ieviestu šīs jaunās metodikas klīniskajā praksē, vēl nepieciešami precizējoši pētījumi 2009. gadā ar pilnveidotām eksperimentu iekārtām un uzlabotiem datu apstrādes algoritmiem.

 

Publikācijas: 1 raksts – pieņemts publicēšanai SCI žurnālā Applied Optics (ASV); 4 tēzes starptautiskās konferencēs;

5 referāti starptautiskās konferencēs (1- ALT’8; 2 - 14 Nordic-Baltic, 2 - AOMD-6) un 2 referāti - seminārā NBC-14 konferences  ietvaros. 

 

 

Dalība Valsts pētījumu programmas materiālzinātnē “Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde” 1. projektā.

Projekta vadītājs – Linards Skuja (LU CFI).

Dalībnieki no LU ASI: vad. pētn. A. Skudra; zin. asist./pētnieki - Z. Gavare un N. Zorina

 

Zinātniskie rezultāti:

Projekta ietvaros tika veikti spektroskopiski mērījumi dažādu formu lampām.

Cilindrisku un sfērisku argona-ūdeņraža lampu spektrā novērojamas intensīvas  ūdeņraža molekulas Fulcher-a(2-2)Q rotācijas joslas līnijas, taču hanteles formas lampās šī josla netika novērota. Tajā pat laikā šo lampu spektrā varēja redzēt OH joslu (pie 306 nm). Visu šo lampu spektros bija redzamas ūdeņraža atomārās līnijas. Hēlija-ūdeņraža lampās novērojama vājāka atomārā skābekļa līnija 777.2 nm, salīdzinot ar tīru hēlija lampu.(Z. Gavare, A. Skudra)

 

Bezelektrodu lampas darbināšanas laikā plazma mijiedarbojas ar SiO2 stikla sieniņām, izraisot nanoizmēra izmaiņas šajā materiālā. Salīdzinot ar tīru argona plazmu, argona-ūdeņraža plazma uz virsmas izraisa plašas un nehomogēnas izmaiņas. Ūdeņraža molekulas kopā ar skābekļa molekulām, kuras adsorbējas no sieniņas, izveido aktīvas OH molekulas, kuras galvenokārt arī ir atbildīgas par virsmas izmaiņām lampās, kurās ir ūdeņradis. Virsmas izmaiņas ir atšķirīgas dažādās lampas vietās (sfēriskajā, kapilārajā un cilindriskajā lampas daļā). To varētu izraisīt plazmas apstākļi un OH koncentrāciju nevienmērīgums lampas tilpumā.(N. Zorina, A. Skudra)

 

 

Dalība 4. Valsts pētījumu programmas “Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas” (vadītājs - Bruno Andersons)

3. projekta “Lapu koku izmantošana uzlabotu koksnes materiālu un jaunu produktu ieguvei” (vadītājs - Uldis Viesturs, LV KĶI) apakšprojektā

Vaītājs:  J. Grāvītis, LV KĶI.

Dalībnieki no LU ASI: vad. pētn. J. Āboliņš

Turpinājās LU ASI sadarbība (vad. pētn. J. Āboliņš) ar Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtu (prof. J. Grāvītis), kuras rezultātā tapušas 2 publikācijas Eiropas žurnālos un 1 konferences tēzes; 3 ziņojumi starptautiskās konferencēs un semināros.

 

 

LU pētniecības/izglītības projekti – 2 

 

N.

p. k.

Projekta 

reģ. Nr.

 

 

Vadītājs

 

Projekta  nosaukums

 

Izpildes

termiņš

1.

LU projekts

Y2-ZP68-109

Spīgulis J.

                                          

Sirdsdarbības un asinsrites optiskā monitoringa metodes un ierīces.

 2008.

 

2.

LU2008/ZI3-66

Skudra A.

Nobela prēmijas laureātu sanāksme

[58th Meeting of Nobel Laureates in Lindau (19th forum dedicated to Physics),

29th June – 4th July 2008, Lake Constance (Lindau), Germany]

 

2008. gada jūnijs- jūlijs

 

 

LU pētnicības projekts Sirdsdarbības un asinsrites optiskā monitoringa metodes un ierīces Pētniecības virziens un apakšvirziens: 1.3. Vide un veselība: modernās tehnoloģijas veselības monitoringam; 1.7. Personāla atjaunošana un doktora darbu pabeigšana. Projekts izstrādāts sadarbībā ar LU Bioloģijas fakultāti (BF).

Projekta vadītajs: J. Spīgulis

Izpildītāji: fizikas bakalaura/maģistra programmas students A. Grabovskis, fizikas maģistra/doktora programmas students E. Kviesis-Kipge, grāda pretendents U. Rubīns, doktorants J. Paturskis; jaunais zinātnieks V. Veliks (BF), M. Mihanošina.

 

Izstrādātas un aprobētas divas analītiskās pētniecības un datu apstrādes metodes -

1.      Cilvēka pirksta un auss divkanālu fotopletizmogrāfija

2.      Dzīvnieku vazomociju izpētes metode

 

Divkanālu fotopletizmogrāfija

2008. gadā izveidota biosignālu datu bāze (DB), kuras struktūrshēma pielāgota klīnisko datu mērījumiem, to uzkrāšanai un analīzei.

DB sevī iekļauj -

Datus par aparatūru (tips, konfigurācija, vienlaicīgi mērāmo signālu skaits);

Informāciju par pacientu (vecums, dzimums, augums, svars, pacienta tips, slimības vēsture);

Mērījumu veikšanas  protokolu (mērījumu secība, ķermeņa stāvoklis, fiziskās slodze, zāļu saņemšana u.c. faktori);

Biosignālus (ciparu formāta dati, kas glabājas atsevišķos failos).

Hemodinamiskos parametrus (augmentācijas indekss, refleksijas indekss, pulsa periods, atstarotā viļņa izplatīšanās laiks).

Hemodinamiskie  parametri tiek aprēķināti no biosignāliem un raksturo konkrētā indivīda asinsrites veselības stāvokļi:

Tika izstrādāti un aprobēti  divi datu bāzes interfeisi, ar kura palīdzību ātri un ērti var iegūt šos datus no asinsplūsmas fotopletismogrāfiskajiem (PPG) signāliemun un kuri paredzēti lietošanai lokāli un lietošanai no attāluma.

 1. Pirmā veida DB interfeiss tika izstrādāts MS Access/Visual Basic programmēšanas vidē. Tajā iestrādātā datorprogramma veic vidējota vienperioda PPG signāla formas un hemodinamisko parametru aprēķinu izvēlētā laika intervālā.
 2. Otrs interfeiss tika izstrādāts HTML/ PHP programmēšanas vidē. Dati glabājas uz MySQL datu bāzes servera; tiem var piekļūt ar internetpieslēgumu, izmantojot jebkuru datoru, plaukstdatoru vai mobilo tālruni.

Ar interfeisa palīdzību iespējams veikt divu līmeņu datu atlasi - pacients un - mērījums. Katram konkrētam mērījumam tiek attēloti PPG signālu grafiki, kas tiek formēti, izmantojot datorprogrammu, kas kompilēta Matlab vidē, bet gatavs grafiks tiek saņemts kompakta formāta attēla veidā. Kopējais pārraidāmais datu apjoms nav liels, un aprēķini nenoslogo klienta mobilo tālruni.

 

http://www.lu.lv/petnieciba/petniecibas-projekti/

 

Dzīvnieku vazomociju izpēte

Izveidota un aprobēta fotopletizmogrāfijas (asinsplūsmu optiski detektējoša) iekārta dzīvnieku vazomocijas pētījumiem. Specifika - maza apjoma asinsplūsmas reģistrācija maziem laboratorijas dzīvniekiem, piemēram vardēm. Turpinot iepriekšējos pētījumus, tiek izmantots 980 nm lāzerdiodes starojums un 65 mikronu optiskās šķiedras. Konstatēts, ka, samazinot jaudu no 5 mW uz 2mW, relatīvi pieaug PPG signāla informatīvā mainīgā komponente pret pastāvīgo komponenti. Izrādījās, ka vardēm pastāvīgas un mainīgās komponentes attiecība mainās no 100 līdz 1500 reizēm.

Signāla stabilizācijai un tā līmeņa regulācijai tika izmantota pašbūvēts elektroniskais pastiprinātājs. Pastiprinātājs veidots pēc operāciju invertējošā slēguma un sastāv no 2 pakāpēm ar iespēju mainīt kopējo pastiprinājumu robežās no 100 līdz 5000. Tika realizēta speciāla aizsardzība pret ārējiem elektromagnētiskiem traucējumiem. Kā papildus pastiprinātājs ierakstot tika izmantots datorizēts ciparu osciloskops (Vellemam PC500).

Tika pierakstīts gan spēcīgs PPG signāls no vardes krūšu apgabala ar izteiktu sirds ritmu, gan vājš, trokšņus saturošs signāls no mazāk apasiņotām vardes ķermeņa daļām (kājām), kam sirds ritmu un citus vazomotorikas lielumus var noteikt, tikai veicot Furjē transformāciju.

Tādejādi, pilnveidojot iekārtu un uzlabojot mērījumu jutību, tika izveidota iekārta, kura ļauj ierakstīt biosignālus maziem laboratorijas dzīvniekiem un konstatēt lokālas asinsrites izmaiņas uz to ekstremitātēm.

 

Projekta uzdevumu veikšanai iegādāts optisko šķiedru Y-veida kūlis ar sāndetektēšanu PPG mērījumiem (ASI); tonometra un fonoendoskopa komplekts fizioloģiskiem mērījumiem (BF), SONEX monitors (BF).

 

Publikācijas: 1 raksts - Med. Biol. Eng.Comput. 2 raksti - IFMBE Proc., 1 - Proc. SPIE; 2 referāti - 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics

 

 

LU projekts „Nobela prēmijas laureātu sanāksme” (LU 2008/ZI3-66)

Projekta vadītājs – Atis Skudra

Dalībnieki: jaunā zinātniee Rita Veilande, grāda pretendente Zanda Gavare

 

E.Karule-Gailīte kā IUPAP C13 komisijas “PHYSICS FOR DEVELOPMENT” („Fizika attīstībai”) locekle piedalījās komisijas sēdē, kas notika 28-30. augustā ICTP Triestē, Itālijā, un saņēma informāciju par Nobela Prēmijas laureātu tikšanos ar  jaunajiem zinātniekiem, kuru darīja zināmu Latvijas Universitātes  FMF un ASI. A.Skudra no ASI noorganizēja braucienu uz šo tikšanos, kā dalībnieces piesakot R.Veilandi un Z.Gavari.

 

Lai piedalītos doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem paredzētajā 58. Nobela laureātu, šoreiz fizikai veltītajā, sanāksmē Lindau, Vācija, 2008.g. 29.jūn. – 4.jūl.  bija jāiziet nopietna atlase-konkurss, kurā abas pretendentes izcīnīja uzvaru 550 pretendentu vidū no 20 000 gribētājiem.

 

Rezultātā:  Apmeklēta šī prestižā starptautiskā sapulce. Projekta dalībnieki noklausījās 25 Nobela prēmijas laureātu lekcijas un piedalījās Nobela prēmijas laureātu vadītajās diskusijās kopā ar jaunajiem zinātniekiem no visas pasaules.

 

 

LR IZM finansētie sadarbības un tirgus orientēto pētījumu projekti

(līgumdarbi ar LU) - 2

 

N.

p. k.

Projekta 

reģ. Nr.

 

 

Vadītājs

 

Projekta  nosaukums

 

Izpildes

termiņš

8.

LU 2008/2407

L-2407-109

Gailīte-Karule E.    

 

 

Taivānas-Baltijas teorētiskie pētījumi atomu spektroskopijā un par atomu izturēšanos stipros lāzeru laukos  (IZM 06-0501/6)

2006. - 2008. 

 

LU 2008/2451
L-2451-109 

Erts R

Funkcionālās neirostimulācijas ierīces prototipa izstrāde (IZM TOP 08-06)

01.08.2008. – 30.11.2009.

 

 

Taivānas-Baltijas teorētiskie pētījumi atomu spektroskopijā un par atomu izturēšanos stipros lāzeru laukos. Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda apstiprināts pētījuma projekts

Projekta vadītāja: E.Gailīte

Izpildītāji:  I. Bērsons, A.Gailītis, R.Veilande, J. Korovins

 

Pēdējos gados intensīvi tiek pētīta lādētu daļiņu paātrināšanās elektromagnētiskā laukā. Eksperimentāli tiek iegūti elektronu un jonu kūļi plašā enerģiju diapazonā, kurus tālāk izmanto visdažādākiemnolūkiem. 

I.Bērsons un R.Veilande teorētiski pētīja Ridberga atomu izturēšanos stipros elektromagnētiskos laukos. Izvestas analītiskas izteiksmes matricas elementiem pārejām no ekstremāli augstiem Štarka stāvokļiem uz nepārtraukto spektru, kad atomi tiek apstaroti ar lāzeru, kura impulsi ir ļoti īsi. Tie ir tā saucamie pusperioda elektromagnētiskie impulsi (HCP - Half-Cycle Pulses).  Pusperioda impulsi ir stipri elektromagnētiskie impulsi, kuru ilgums ir no pikosekundēm līdz nanosekundēm. Pusperioda impulsi tiek lietoti, lai pētītu Ridberga viļņu paketes dinamiku. Lietojot kvantumehāniskās un kvaziklasiskās metodes, aprēķināts no Ridberga atomiem emitēto elektronu leņķiskais un enerģētiskais sadalījums. Aprēķini, kas veikti lietojot kvaziklasiskās izteiksmes dod labu sakritību ar kvantumehāniskiem aprēķiniem.

 

E.Gailīte-Karule un A.Gailītis veica ūdeņraža atoma daudzfotonu jonizācijas pētījumus ar liekajiem fotoniem.  Jonizējot atomus spēcīgā elektromagnētiskā laukā ar liekiem fotoniem, notiek pārejas nepārtrauktā spektrā. Nepārtrauktā spektra funkcijas atšķirībā no diskrētā spektra funkcijām nav eksponenciāli dilstošas, tās ir oscilējošas. Aprēķinot pārejas varbūtību, Kulona Grīna funkcijas izvirzījums pa Šturma funkcijām tika modificēts, kas ļauj novērst diverģenci, aprēķinot pārejas varbūtības nepārtrauktā spektrā. Veikti skaitliski aprēķini.

 

Prof. Keh-Ning-Huanga (Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica, Taipei,Taivan, Republic of China) zinātniskā darba tematika skar simetriju un polarizācijas korelāciju sadursmju procesos. Taivanas grupa ir ieinteresēta daudzfotonu procesos.  Problēma un aprēķini ļoti sarežģīti.

Nobeigumam tuvojas publikācija. 2009. gadā paredzēts referāts.

Taivānas puses  finansējums  laika periodā no 2007.g. augusta līdz 2008. g. 31. jūlijam tika izmantots  aparatūras un programmatūras iegādei.

 

 

Funkcionālās neirostimulācijas ierīces prototipa izstrāde

Projekta vadītājs: R. Erts

Izpildītāji: M. Ozols

Finansējums 2008 - LVL 12 000

 

Rezultāti

Izveidota portatīva neirostimulācijas ierīce.Ar Austrijas pasūtītājfirmu saskaņotas jaunizveidotās iekārtas specifikācijas.

 

 

 

 


4.1.2. STARPTAUTISKIE PROJEKTI

 

ES 6. Ietvara programmu projekti - 2

 

N.

p. k.

Projekta 

reģ. Nr.

 

 

Vadītājs

 

Projekta  nosaukums

 

Izpildes

termiņš

 

 

1.

 

 

A-2110-109

Ūbelis A.

“Atmosfēras sastāva izmaiņas” – ES 6. IP Ekselences projektu tīkla projekts ("Atmospheric Composition Change: an European Network", ACCENT, Network of Excellence, 6th FP project: Contract No. GOCE –CT- 2004-505337 (2004-2008)

 

01.03.2004. - 31.12.2008.

 

2.

A-2266-109

Gailīte-Karule E.

Baltijas valstu tīkls: “Sievietes zinātnē un augstajās tehnoloģijās”. ES 6. IP projekts - FP6 017170: BASNET (Baltic States Network)

01.01.2006. -31.12.2008.

3.

L-2318-109

Āboliņš J

BUSNET - Building Useful NCP Networks. Līgums par ES 6. IP projekta "BUSNET" Nr. 003336 darba pakešu WP1, WP4 un WP5 apakšuzdevumu 1-3, 4-1, 4-2, 4-3 un 5-3 izpildi. Līguma uzskaites Nr 2006/2318 (SPIE).

25.07.2006. –
30.06.2008.
 

 

 

ES 6. IP  Ekselences projektu tīkla projekts  “ACCENT” -  Atmosfēras sastāva izmaiņas

Projekta vadītājs (Principal Investigator): A.Ūbelis

Izpildītāji U.Gross, K.Gross, A. Treijs, E.Šmaliņš, J.Puķīte, A.Kapralovs

Izpildes sākums 2004. gadā, - pārejošs uz 2009.gadu.

 

Šis Ietvara programmas projekts neparedz tiešu zinātniskās darbības finansēšanu. Tā uzdevums ir veicināt atmosfēras pētnieku saimes sadarbību un zinātnisko plānu koordināciju ES līmenī. Tajā piedalās vadošie Eiropas centri  kopā ar 5 Latvijas institūcijām. Latvijā atkārtoti ieradās Dr.hab. Annette Ladstätter-Weißenmayer (Brēmenes Universitāte), lai koordinētu tālāku sadarbību.

 

Projekta ietvaros izdevās nodrošināt zināmu attīstību strādājot WP16 (Training and Education) mērķu labad - tika nodrošinātas 12 vieslekcijas un zinātnes kafejnīca (Prof. Peter Brimblecombe no Lielbritānijas un  Prof. Evi Shuepbach no Šveices) MSc un PhD līmeņa studentiem un plašai publikai  par atmosfēras pētniecībā svarīgiem rezultātiem un to nozīmīgumu atmosfēras sastāva ilglaicīgas nemainības nodrošināšanas pasākumu plānošanā. Šis bija ieguldījums nacionāla mēroga mērķa sasniegšanā - veicināt augsti profesionālu pieeju gaisa kvalitātes novērtējumā un monitoringā, kā arī gaisa piesārņojuma inventarizācijā Latvijā, un sekmēt attiecīgu profesionāļu sagatavošanu.

 

Aktīvākā sadarbība 2008. gadā notika ar kolēģiem Brēmenē, Heidelbergā un Helsinkos.

Šīs iespējas vislabāk izmantoja studenti un doktora grāda pretendenti:  t.sk. Jānis Puķīte, kurš 2008. gadā noslēdza darba līgumu ar Maksa Planka institūtu Maincā (sk. zemāk 4.5.2. Promocijas darbi  viņa publikācijas sadarbībā ar kolēģiem Vācijā), Liene Osipova, Edgars Šmaliņš, Krišjānis Gross un  Jānis Blahins.

 

Galvenie rezultāti:

·          Satelītu mērījumu datu apstrāde (J.Puķīte)

·          Darba paketes WP 16 – „Training and Education“ – darbs Zinātniskās komitejas sastāvā (Bernes Universitātē) un mājas lapas uzturēšana un administrēšan. (A.Ūbelis, K.Gross)

·          Darbs projekta ACCENT Ģenerālās akadēmijas sēdēs (A.Ūbelis)

 

 

ES 6. IP projekts  Baltijas valstu tīkla projekts: “Sievietes zinātnē un augstajās tehnoloģijās”

Projekta vadītāja:  E.Gailīte

Izpildītāji: G. Rēvalde, R. Veilande, Z. Gavare, N. Zorina

 

BASNET projektam 2008. g. sākumā E.Gailīte sagatavoja  atskaiti, veica arī visu darbu pie finansiālās atskaites, kas tika sagatavota auditam.

Lai BASNET projekts tiktu uzskatīts par sekmīgi pabeigtu, E.Karulei-Gailītei,

iesniedzot atskaiti bija jāparāda, kā darbs tiks turpināts saskaņā ar Briseles prasībām.

 

E.Gailīte 2008.gadā. piedalījās sekojošās konferencēs un apspriedēs:

 ES 6. IP projekts (Banku augstskola)–”FemStart, Universities debate female start-ups”, Rīga, 2008. g. 17. –18. janvāris: Uzstāšanās konferencē ar  referātu pēc prof. Tatjanas Volkovas uzaicinājuma (E. Gailīte bija  koreferente IZM referātā, ko konferencē nolasīja G. Rēvalde).

Konference „Women in science in Nordic Countries and Baltic Countries”, Rīga, 2008.g. 31. martā,  kuru organizēja   Nordic Council of Minister’s Office in Latvia un NGO – Latvian Women in Science (LaWiSe): Uzstāšanās ar ielūgto referātu E.Karule-Gailīte „Data about  Women in Science in Latvia”

Uzstāšanās FP6 projekta –”FemStart, Universities debate female start -ups”,  ekspertu diskusijā   „Par sieviešu zinātnieču uzņēmējdarbības veicināšanu”,  Rīgā, Banku augstskolā, 2008.g. 16 aprīlī.

EPWS (European Platform of Women  Scientists),  Annual Conference 2008 “Women shaping science”, Viļņā 2008.g. 5-7 jūnijā: Uzstāšanās ar ielūgto  referātu

ICWES14 (14th International Conference Women Engenieurs and Scientists) 2008.g 15-18 jūnijā Lillē, Francijā: Mutiskais referāts: „Women in sciences and high technologies in three Baltic States” („Sievietes zinātnē un augstajās tehnoloģijās trīs Baltijas valstīs”).

Divi referāts  ICWIP2008 konferencē Korejā oktobrī ( “Latvijas sievietes fizikā”) un raksts “Country paper” kategorijā (nodots, izrediģēts un pieņemts publicēšanai) konferences rakstu krājumā.

 

 

SPIE projekts BUSNET - Building Useful NCP Networks (ES 6. IP projekta ietvaros)

Projekta vadītājs:  J. Āboliņš

Izpildītāji: vad. pētn. A. Ūbelis, 1 inž. (E. Apeinis, bak. programmas students)

 

Notika izveidotā pārskata - par Latvijas vadošo institūtu kapacitāti un paveikto ES 5. un 6. Ietvara programmās pētniecībai un attīstībai nanozinātņu un nanotehnoloģiju jomā un šīs kapacitātes salīdzinājumu līdzīgiem institūtiem Eiropas Savienībā – aktualizācija. Veikta dziļāka “Cilvēku resursu” problēmas analīze. A. Ūbelis piedalās Eiropas Parlamenta seminārā “Nanotehnoloģijas – riski vai iespējas?” (Briselē 04.03. – 06.03.2008).

 

 

Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF)un Eiropas Savienības struktūrfondu  (ESF) projekti - 4

 

N.

p. k.

Projekta 

reģ. Nr. LU/ASI

 

 

Vadītājs

 

Projekta  nosaukums

 

Izpildes

termiņš

 

1.

S25-ESS30-109

Spīgulis J

ERAF 2.5.1. Informācijas tehnoloģijas sirdsdarbības un asinsrites optiskam monitoringam, ERAF projekts Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/  APK/2.5.1./000044/022

2006. - 2008.

 

2.

S26-ESS33-109

Spīgulis J

ERAF 2.5.1. Jaunas metodes un tehnoloģijas optisko šķiedru ražošanai un pielietošanai, ERAF projekts Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/       APK/2.5.1./000047/023

2006. - 2008.

 

3.

(LU reģ. S-46 ESS -2006/57)

S46-ESS57-109

Ūbelis A

ESF 3.2.3.2. Globālo pārmaiņu un līdzsvarotas attīstības tehnoloģiju fizika- Inovācijas MSc fizikas studijās. ESF projekts Nr. VPD1/ESF/PIAA/06/       APK/3.2.3.2./0089/ 0063

[EU Structural Funds Social Fund project (2006-2008): “Innovation in MSC studies in Physics and Natural sciences – Physics of Global Change  and Technologies for Sustainable Devlopment”]

07.11.2006. -
20.08.2008.
 

 

LU

Ingrīda Kalviņa

ESF projekts: ESF 3.2.3.1. Doktorantu un jauno zinātnieku pētniecības darba atbalsts Latvijas Universitātē”

2005. okt. – 2008. aug.

 

 

ERAF 2.5.1. projekts Informācijas tehnoloģijas sirdsdarbības un asinsrites optiskam monitoringam

Projekta vadītājs:  J. Spīgulis

Izpildītāji: R. Erts (aktivitātes vadītājs), I. Kuzmina, A. Ļihačovs, E. Kviesis-Kipge, U. Rubīns

 

Plānotās projekta aktivitātes:

1.      Arteriālo oklūziju noteikšana atbilstoši patenta pieteikumam Nr. P-04-44

2.      Jaunu asinsspiediena nepārtraukta monitoringa iespēju izpēte

3.      PPG biosignālu pārraide bezvadu tīklos un Internetā reālā laika režīmā

4.      MC PPG metodikas realizācija ar plaukstas datoru tehnoloģijām

5.      “Viedo apģērbu” veselības monitoringa principu realizācija ar MC PPG metodi

6.      Dažāda dziļuma asinsvadu pulsāciju selektīvas detektēšanas iespēju izpēte

7.      MC PPG klīnisko datu bāzes izveide un biosignālu korelāciju analīze

8.      Informācijas izplatīšanas un intelektuālā īpašuma aizsardzības un pasākumi

 

Izpildes rezultāti.

1. Aktivitāte (Arteriālo oklūziju noteikšana atbilstoši patenta pieteikumam Nr.P-04-44):

Izveidota automātiska arteriālo oklūziju diagnostikas programmatūra un algoritmi, kas ļauj vienkārši, uzliekot sensorus uz divām ekstremitātēm, noteikt oklūzijas lielumu un atrašanas vietu. Jaunā ierīce izmantojamā kā ērta un ātra alternatīva kāju un roku artēriju sašaurinājumu diagnostikai un lokalizācijai. 

Izpildītāji: R. Erts, M. Ozols, E.Kviesis – Kipge; 1 referāts.

“Optical detections of arterial occlusions,” 2008. gada 19. jūnijā seminārā "Optical Cardiovascular Monitoring"  NBC’08 konferences ietvros

2. Aktivitāte (Jaunu asinsspiediena nepārtraukta monitoringa iespēju izpēte):

Izveidoti 2 algoritmi: arteriālā asinsspiediena noteikšanai, izmantojot pulsa viļņa izplatīšanās ātrumu (1) un arteriālā spiediena absolūto vērtību kalibrēšanai (2).

Izveidota programmatūra arteriālā spiediena aprēķināšanai, izmantojot iepriekšminētus algoritmus, kā arī sekojošas maketierīces: 1) Maketierīce arteriālā spiediena neinvazīvai un nepārtrauktai mērīšanai klīniskos pētījumos; 2) Pieres un deniņu apsaite ar iemontētiem EKG un PPG sensoriem.

Iegūti klīnisko mērījumu protokoli un iegūto datu statistiskās apstrādes rezultāti.

Sagatavots un iesniegts LR patenta pieteikums: “Metode un ierīce arteriālā asinsspiediena neinvazīvai un nepārtrauktai noteikšanai”, Nr:P-08-69; 21.04.2008; autori:                                                                                        Z. Marcinkevičs, J.Aivars, L.Berga.

Izpildītāji:   Z. Marcinkevičs, J.Aivars, E. Kviesis - Kipge; 2 referāti

 “Pulse wave transit time model-based determination of arterial pressure using beat to beat short term fluctuations.” - Konferencē SDPromo-2008 ”Ecology. Human. Society”; Ukrainas valsts Tehniskā Universitāte “KPI”, Kijeva, 2008. g.   13.-18. maijā;

 “Real-time arterial pressure monitoring” -  seminārā "Optical Cardiovascular Monitoring" "14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering, NBC’08" konferences ietvaros.                    

3. Aktivitāte (PPG biosignālu pārraide un uztveršana bezvadu tīklos un Internetā reālā laika režīmā):

Izveidotas bezvadu portatīvas biosignālu mērierīces. Izveidota daudzkanālu iekārta ar atbilstošu programmatūru. Izveidotais daudzkanālu sinhronu biomedicīnisko PPG signālu protokols ļauj mērīšanas iekārtām, kuras ir pieslēgtas pie bezvada tīkla, Interneta un mobilo telefonu tīkla, - pārraidīt mērījumu datus uz uztverošajām iekārtām, attēlot tos un analizēt reālā laikā.

Izpildītāji: R. Erts, M. Ozols, E.Kviesis – Kipge; 2 referāti.

“Wireless real time PPG bio signal data transmission: pocket PC, mobile phone and internet technologies”. - Seminārā "Optical Cardiovascular Monitoring" "14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering, NBC’08" konferences ietvros

“Par bezvadu fotopletizmogāfijas izmantošanas iespējām un „viedo” apģērbu.” - Seminārā Igaunijā, Tallinā

4. Aktivitāte (MC PPG metodikas realizācija ar plaukstas datoru tehnoloģijām):

Samontēta un pārbaudīta daudzkanālu bezvadu PPG iekārta, kurā izmanto datoru vai plaukstdatoru. Veikta programmatūras un iekārtas aprobācija bezvadu tīklos. Izstrādātas MC PPG iekārtām programmatūras versijas Windows Mobile un Palm OS operacionālām sistēmām, kuras tiek pielietotas daudzkanālu mērījumu datu   apstrādāšanai, saglabāšanai, analizēšanai  un, balstoties uz izstradātiem algoritmiem, var sniegt kardiovaskulārā stāvokļa novērtējumu, secinājumus un ieteikumus.    

5. Aktivitāte (“Viedo apģērbu” veselības monitoringa principu realizācija ar MC PPG metodi):

Izveidoti maketu izmēģinājumu protokoli un datu bāzē ievadīti biosignālu faili. Eksperimentāli pārbaudītas distancēta klīniskā monitoringa maketierīces sirdsdarbības un asinsrites kontrolei, izmantojot perspektīvu jauna veida pieeju. Maketi tika demonstrēti izstādēs un laboratorijā (t. sk. studentiem), semināros projekta mērķauditorijai.

Izpildītāji:   J. Spīgulis, E.Kviesis – Kipge; 1 referāts.

"Distant health monitoring by smart garments with integrated PPG sensors" - 2008. gada 19. jūnijā seminārā "Optical Cardiovascular Monitoring"   "14-th Nordic-Baltic conference on Biomedical Engineering and Medical Physics", NBC’08 konferences ietvaros.

6. Aktivitāte (Dažāda dziļuma asinsvadu pulsāciju selektīvas detektēšanas iespēju izpēte):

Programmatūras testēšanas gaitā ir papildināti un uzlaboti algoritmi PPG biosignālu mērīšanai (trokšņa līmeņa samazināšanai), kā arī to tūlītējai apstrādei mērīšanas procesā. Pārbaudot izveidoto programmatūru, tika veikti PPG biosignālu mērījumi spektra diapazonā 400-1100 nm, tādējādi uzkrājot 11 voluntieru PPG biosignālus turpmākai analīzei. Ir izstrādāta maketierīce dažāda dziļuma asinsvadu pulsāciju selektīvai detektēšanai ar implementētu programmatūru, kā arī rekomendācijas tās pilnveidošanai Dati ir ievietoti kopējā datu bāzē.

Izpildītāji: I. Kuzmina; 1 referāts.                                                      

"Selective detection of blood pulsations at different vascular depths," - seminārā "Optical Cardiovascular Monitoring" 2008. gada 19. jūnijā "14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering, NBC’08" konferences ietvaros.

7. Aktivitāte (MC PPG klīnisko datu bāzes izveide  un biosignālu korelāciju analīze):

Izveidota PPG biosignālu datu bāze MS Access vidē, kā arī datu bāze SQL/ PHP vidē interaktīvā režīmā;  Biosignāla diagnostiskie parametri ir novērtēti un salīdzināti ar pacienta datiem; datu bāzes interfeiss ir pielāgots pacienta datiem.                                       

Izpildītāji: U. Rubīns; 1 referāts                                                      

"Development of multi-functional database for bio signal correlation analysis" - seminārā "Optical Cardiovascular Monitoring" 2008. gada 19. jūnijā "14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering, NBC’08" konferences ietvaros.

8. Aktivitāte (Informācijas izplatīšanas un intelektuālā īpašuma aizsardzības un pasākumi):

Dalība konferencēs

"SPIE Europe Pfotonics Europe", 7.04.2008-11.04.2008 Strasbura, Francija;                        

"Ecology. Human. Society", 13.05.2008-17.05.2008 Kijeva, Ukraina.

Sagatavots un iesniegts LR patenta pieteikums: “Metode un ierīce arteriālā asinsspiediena neinvazīvai un nepārtrauktai noteikšanai”, Nr:P-08-69; 21.04.2008

Seminārs  "Optical Cardiovascular  Monitoring" Starptautiskās konferences  "14-th Nordic-Baltic conference on Biomedical Engineering and Medical Physics" ietvaros - 19.06.2008  - mērķauditorijai par projekta rezultātiem (organizators A. Ļihačovs).                                                                                                                           

Projekta laikā ir sasniegtas visas auditējamās vērtības: 6 programmatūras; 8 maketierīces;1 apsaites makets; mājas lapa, patenta pieteikums un 5 publikācijas.                                                               

 

Realizējot ERAF iepirkuma projektu, tika iegādāta hiperspektrālā attēlu iegūšanas kamera Nuance, kura nepieciešama multispektrāliem PPG u.c.mērījumiem (A.Ļihačovs) 

 

Kopumā 14. Ziemeļvalstu un Baltijas Biomedicīnas Inženierzinātņu un Medicīnas Fizikas konferences (NBC-14) ietvaros rīkotajā  seminārā (Workshop Optical Cardiovascular Monitoring”) tika nolasīti 6 referāti  (R. Erts – 2 referāti; J. Spīgulis, I. Kuzmina, U. Rubīns, A.Ļihačovs – pa referātam).  Tajā ar referātu  par ES IP projektu iespējām piedalījās arī A. Ūbelis.

 

 

ERAF 2.5.1. projekts Jaunas metodes un tehnoloģijas optisko šķiedru ražošanai un pielietošanai

Projekta vadītājs:  J. Spīgulis

Izpildītāji: no ASI - Z. Gavare, A. Skudra, R. Veilande (aktivitātes vadītāja); no LU CFI  - L. Skuja A. Truhins; no RTU - G. Mežinskis D. Andersone, I. Juhņeviča.

 

Plānotās projekta aktivitātes:

 1. SiO2 stikla sagatavju materiālu eksperimentāla izpēte spektra diapazonā 150...400 nm
 2. Uz SiO2 bāzētu optisko šķiedru paraugu eksperimentāla izpēte spektra diapazonā 150...400 nm
 3. Eksperimentāla SiO2 stikla sagataves sintēze ar “sol-gel” metodi
 4. SiO2 stikla sagatavju UVC/VUV caurlaidības ekspress-diagnostikas iekārtas izveide
 5. Optisko šķiedru modificēšana ultravioletā sānstarojuma iegūšanai
 6. Metodikas un tehnoloģijas uzlabotu UVC/VUV parametru nodrošināšanai SiO2-bāzētās optiskajās šķiedrās
 7. Intelektuālā īpašuma aizsardzības un informācijas izplatīšanas pasākumi.

Zinātniskie rezultāti:

1. Aktivitāte (SiO2 stikla sagatavju materiālu eksperimentāla izpēte spektra diapazonā 150...400 nm):

Izveidota griešanas un pulēšanas iekārta optisko gaismas vadu preformu sagatavošanai spektroskopiskajai analīzei; Izveidota iekārta optisko preformu caurlaidības detalizētai kontrolei UV un VUV apgabalā; Noskaidrots optimālās temperatūras režīms šķiedru preformu caurlaidības maksimizēšnai; Noskaidrotas optimālās hidroksilgrupu  koncentrācijas  caurlaidības maksimizēšanai; Izpētīta vieglo elementu difūzijas ietekme uz  preformu caurlaidību;  Noskaidrotas  kvarca stikla sagatavju optiskās caurlaidības izmaiņas, tās leģējot ar vieglajiem elementiem. Noskaidrotas iespējas uzlabot sagatavju caurlaidību (temperatūras apstrāde un citi ārēji faktori).

Izpildītājs: L. Skuja; 1 referāts

“Studies of UV-transmission and solarisation effects in optical fibre materials and fibre samples”. - 2008. gada 26. augustā seminārā "Optical Fibres for UV-applications" "The 6th International Conference on Advanced Optical Materials and Devices" konferences ietvros.

2. Aktivitāte (Uz SiO2 bāzētu optisko šķiedru paraugu eksperimentāla izpēte spektra diapazonā 15 0  - 400 nm):

Iegūti eksperimentālie dati par šķiedru solarizāciju UVC/VUV lāzerstarojuma ietekmē, kā arī optiskie parametri sol-gel šķiedru paraugiem. Pabeigta nepieciešamā tehnoloģiskā aprīkojuma projektēšana (kserogēla un stikla tīrības noteikšana ar absorbcijas metodi un sagataves saķepināšanai). Veikta SiO2 sagatavju ieguve un režīmu,  sastāvu, iekārtu optimizācija, balstoties uz sagataves struktūras, fizikālo un ķīmisko īpašību (gaismas laušanas koeficienta, gaismas caurlaidības, blīvuma, šķietamās porainības) pētījumiem.

3. Aktivitāte (Eksperimentāla SiO2 stikla sagataves sintēze ar “sol-gel” metodi):

Iegūta sola-gēla sagatave šķiedras ieguves rūpnieciskiem procesiem, sagataves un šķiedras struktūras, fizikālo un ķīmisko īpašību rādītāji; Iegūti SiO2 sola-gela optiskās šķiedras izvikšanas paraugi; Iegūts pirmais eksperimentālais ar sol-gel tehnoloģiju sintezētais SiO2 stikla sagataves paraugs un no tās izvilkto optisko šķiedru paraugi.

Izpildītāji: G. Mežinskis, D. Andersone, I. Juhņeviča; 1 referāts, patenta pieteikums

“Sol-gel technology for optical fibre preform production”. - 2008. gada 26. augustā seminārā "Optical Fibres for UV-applications" "The 6th  International Conference on Advanced Optical Materials and Devices" konferences ietvros

RTU Intelektuālā īpašuma aizsardzības daļā 26.08.2008. ir iesniegts patenta pieteikums "Sola-gēla sastāvs un metode SiO2 stikla ieguvei" (autori: G. Mežinskis, D. Andersone, I. Juhņeviča)

4. Aktivitāte (SiO2 stikla sagatavju UVC/VUV caurlaidības ekspress-diagnostikas iekārtas izveide): Izveidota strādājoša kompakta mēriekārta SiO2 stikla sagatavju caurlaidības mērījumiem UVC/VUV spektrālajā apgabalā ar optimizētiem darbināšanas režīmiem, ar kuras palīdzību īsā laikā iespējams novērtēt stikla UVC/VUV caurlaidību un prognozēt no šīs sagataves izgatavotās optiskās šķiedras UVC/VUV caurlaidību. Rezultātu apstrādei un salīdzināšanai tika izveidota datorprogramma.

Izpildītāji: Z. Gavare, A. Skudra; 1 referāts

 “Device for UV/VUV transmission tests of SiO2 glass preforms”. -  2008. gada 26. augustā seminārā "Optical Fibres for UV-applications" "The 6th International Conference on Advanced Optical Materials and Devices" konferences ietvros.

5. Aktivitāte (Optisko šķiedru modificēšana ultravioletā sānstarojuma iegūšanai):

Iegūti un eksperimentāli pārbaudīti pirmie trīs UV-sānstarojošo optisko šķiedru maketparaugi.

Iesniegts patenta pieteikums, P-07-132, "Sāniski izstarojoša/uztveroša optiskā šķiedra un tās izgatavošanas paņēmieni".

6. Aktivitāte (Metodikas un tehnoloģijas uzlabotu UVC/VUV parametru nodrošināšanai SiO2-bāzētās optiskajās šķiedrās):

Izstrādāta konstrukcija augstspiediena iekārtai materiālu termiskai apstrādei ūdeņradī vai inertās gāzēs,  ar mērķi uzlabot to ultravioleto caurlaidību un noturību pret solarizāciju, un  atlasītas sagataves pētījumiem. Iegūti sagatavju apstrādes protokoli. Izstrādātas tehnoloģiskās rekomendācijas optisko gaismas vadu caurlaidības uzlabošanai spektra ultravioletajā daļā.

7. Aktivitāte (Intelektuālā īpašuma aizsardzības un informācijas izplatīšanas pasākumi):

·          II. Informatīvais seminārs par ERAF projekta “Jaunas metodes un tehnoloģijas optisko šķiedru ražošanai un pielietošanai”  rezultātiem Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā, Līvānos 10.06.2008. .

·          Seminārs "Optical Fibres for UV-applications"  6. starptautiskās konferences  ADVANCED OPTICAL  MATERIALS AND DEVICES (AOMD-6) ietvaros LU, Rīgā 26.08.2008.

 

Zinātniskās publikācijas: 1) L. Skuja, K. Kajihara, M.Hirano, H.Hosono - apkopojums "Hydrogen hyperfine interactions in E'- type centers in synthetic silica glass", 7th Symposium SiO2 Advanced Dielectrics and Related Devices Centre de Congrès de Saint-Etienne (30.06.08.-02.07.08.)

2)  L. Skuja, K. Kajihara, M.Hirano, H.Hosono - konferences tēzes "Vacuum-UV range optical absorption of oxygen dangling bonds in amorphous SiO2", 16th International Conference on Defects in Insulating Materials (24.08.08.-29.08.08.)

 

Informatīvie un komunikācijas materiāli:

 1. Raksts J. Gavare "Latvija Var! Zinātnieka misija" (Dienas Bizness, http://www.db.lv/Default2.aspx?ArticleID=57a97db1-9d0c-4db6-b0b7-ad20b1188e9c&open=sec), 2008. gada 29. februāris. 
 2. Projekta ietvaros tika saņemtas konsultācijas par plazmas izmantošanu ekoloģiska piesarņojuma samazināšanai. Tika apspriesta virsmu apstrāde, plazmas filtru izveide, kā arī tālākā sadarbība Berlīnē, Vācijā 09.04.2008.

 

Projekta laikā ir sasniegtas visas auditējamās vērtības: 5 eksperimentālo materiālu paraugi ar uzlabotiem UV-parametriem; 9 eksperimentālo šķiedru paraugi ar uzlabotiem UVC/VUV parametriem; 1 eksperimentālu sol-gel sagataves paraugs; 1 maketierīce; 3 eksperimentālo UV-sānstarojošo šķiedru paraugi; 3 metodiski- tehnoloģiskas rekomendācijas; 2 patentu pieteikumi

 

Seminārā - Workshop “Optical fibres for UV- applikcations” Riga, 26 Aug., 2008 - starptautiskas konferences AODM-6 (The 6th International Conference Advanced Optical Materials and Devices, Riga, 24-27 August, 2008) ietvaros – tika  nolasīti 5 referāti (J. Spīgulis, A. Truhins, G. Mežinskis un Z. Gavare).

Dalībnieki bija arī pārējie projekta realizētāji - R. Veilande, A. Skudra.

 

 

ESF projekts  - ESF 3.2.3.2. Globālo pārmaiņu un līdzsvarotas attīstības tehnoloģiju fizika- Inovācijas MSc fizikas studijās. http://www.asi.lv/pandora/index.html;

Projekta vadītājs (koordinators): Dr. A. Ūbelis:

Projekta vadītāja asistenti: D. Bērziņa, J.Blahins

 

Galvenie rezultāti un izpildītāji 

Aprobēta sagatavotā transdisciplinārā dabaszinātņu 44 kredītpunktu MSc līmeņa studiju programma  - “Dabaszinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas.”

 

Līdzdalība MSc studiju kursu sagatavošanā –  A.Ūbelis (3 kursi); D. Bērziņa, U.Gross, J.Blahins (katrs 2 kursus); J.Spīgulis, L.Gailīte, A.Skudra, J.Āboliņš (pa 1 kursam) - no ASI puses. 2008. gada sākumā 4 mēnešu (janv. – apr.) laikā A. Skudra kopā ar patentu valdes eksperti M. Rozenblati sagatavoja kursa „Ievads patentzinībās” detalizētu aprakstu (105 lpp.+ 3 pielikumi).

 

Kopumā projektā strādāja augstākās kvalifikācijas akadēmiskais personāls no LU dabaszinātņu fakultātēm un zinātniskajiem institūtiem – profesori, zinātņu doktori, eksperti un jaunie zinātnieki - ap 40 izpildītāju. 

 

2008. gada pavasara semestrī tika nolasīti šādi lekciju kursi:

Ģeofizika (II daļa) (izvēlētas sadaļas fiziķiem): Dr. Valdis Segliņš (ĢZZF), MSc. Valērijs Freimanis, MSc. Dainis Ozols (Vidzemes biosfēras rezervāts);

Enerģijas avoti un to izmantošanas ekoloģiskās ietekmes: Dr. Gunārs Bajārs (CFI), Dr. Jānis Kleperis (CFI);

Tehnoloģiju attīstības un vides aizsardzības likumdošana: prof. Magnuss Vircavs (ĢZZF), MSc. Jānis Blahins (ASI), Dr. Arnolds Ūbelis (konsultants, ASI);

Bezatkritumu tehnoloģiskās sistēmas: prof. Jānis Grāvītis (LV KĶI), MSc. Ojārs Balcers (CFI);

Nanotehnoloģijas un riska novērtējums produkta dzīves cikla analīzē: MSc. Ojārs Balcers (CFI), Dr. Elmīra Boikova (BI);

Starptautiskie standarti un vides pārvaldības sistēmas (ISO 14000 standart saime): MSc. Dina Bērziņa (ASI), prof. Magnuss Vircavs (ĢZZF);

Biofizika – izvēlētās nodaļas un praktiskie darbi (Molekulārā biofizika; Biomedicīniskās optikas pamati): prof. Jānis Spīgulis;

Atmosfēras spektrometrija un fotoķīmija: Dr. Arnolds Ūbelis, Dr.Uldis Gross, MSc. Edgars Šmaliņš (ASI);

Pētniecības metodes. IV. Dinamisko sistēmu modeļi (modelēšana): FMF, MSc. Jānis Blahins (eksperts atmosfēras lietu modelēšanā, ASI);

Tehnoloģija un materiāli līdzsvarotai attīstībai: prof. Uldis Rogulis (FMF), Dr. Jānis Kļaviņš (FMF), prof. Andris Krūmiņš ((konsultants, FMF);

Inovāciju process – jauno tehnoloģiju marketings: Dr. Arnolds Ūbelis (ASI), Dr. Arturs Puga (ASI);

Ievads patentzinībās: Dr.Atis Skudra, MSc.Māra Rozenblate (LR Patentu valde)

 

 Bija uzaicināti arī vieslektori - no Brēmenes, Heidelbergas, Neapoles, Šveices un Austrumanglijas universitātēm. Piemēram -

Ulgati, Sergio  (Itālija) Universitāte (Department of Sciences for the Environment)

Brimblecombe, Peter (Anglija) Austrumanglijas Universitāte (School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwitch)

Schüpbach, Evi (Šveice) Bernes Universitāte

(Sīkāk par nolasītajām vieslekcijām sk. 4.7.6. Vieslektori un vieszinātnieki ).

 

Visi kursi bija pieejami INTERNETĀ, kur projektam LU portālā ir mājas lapa  http://www.asi.lv/lekciju_saraksts.html

 

Labākajiem kursa klausītājiem kopā ar lektoriem jūnijā tika nodrošināta prakse ārvalstu universitātēs – Boloņas Universitātē Itālijā (vasaras skola “Advanced Course on Energy and Comlex systems”); Turku Universitātē (prakses brauciens uz Turku Arhipelāgu institūtu un tā filiāli Seili); Grācas Tehniskajā Universitātē (kursi “Advanced Energy Studies”).

Projekts pabeigts: iesniegtas noslēguma atskaites (Projekta vadītāja asistente D. Bērziņa).

 

2008.gada 25. jūlijā Salacgrīvā (Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta telpās) notika ESF projekta noslēguma konference „Dabas zinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas” (Transdisciplināra dabaszinātņu maģistra programma). To 24. jūlijā ievadīja seminārs Meleki (kempings, Tallinas šosejas 72 km) ar divām stendu referātu sekcijām - 1) Studentu prakse un 2) Projekta ietvaros sagatavotie kursi.

Noslēguma konferences plenārsēdē ”Izglītība līdzsvarotai attīstībai, līdzsvarota attīstība un zināšanu sabiedrība,”  kuru vadīja prof. Andrejs Siliņš (LU, LZA), ar referātiem piedalījās ārzemju kolēģi:

Prof. Lars Ryden, Uppsalas Universitāte, Zviedrija  - “Strategies for sustainable development – choices and assessments. (Stratēģija līdzsvarotai attīstībai – izvēles  un  vērtējumi)” 

Prof. Joachim Spangenberg, Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Köln, Germany -  “Sustainability science issues -  indicators for a sustainable knowledge society. (Zinātne līdzsvarotai attīstībai – līdzsvaru ar dabu un kultūrvidi uzturoša zināšanu sabiedrība).”

Otrā sēdē -  „Dabas zinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas” (Transdisciplināra dabaszinātņu maģistra programma) - notika izstrādāto un 2007./2008. gadā aprobēto programmas  kursu prezentācija. (Piem., zemāk  4.3.2. Referāti Latvijas konferencēs un semināros sk.  ASI darbinieku nolasītos referātus).

 

Balvas:  Projekts un LU ASI ir saņēmis “Energy Globe - the World Award for Sustainability” Nacionālo balvu, kura tika pasniegta 2008. gada  26.maijā Eiropas parlamentā Arnoldam Ūbelim.

Augstais apbalvojums tika piešķirts par ES projektu kopumu (1997 - 2008):

ES 5. un 6. Ietvara programmu projekti "Fizika un tehnoloģijas līdzsvarotai attīstība (1997-2006)";

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts "Mūsdienīgas izglītības maģistra studiju programma - Dabaszinātnes, globālas pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas (2006 - 2008.)"

http://database.energyglobe.info/listProjects.aspx?id=9549

 

 

ESF projekts ESF 3.2.3.1. „Doktorantu un jauno zinātnieku pētniecības darba atbalsts LU”Termiņš: 01/ – 07/ 2008

Projekts paredzēja doktorantu stipendiju - 300 Ls/mēn un jauno zinātnieku stipendiju - 400 Ls/mēn, kā arī mobilitātes finansējumu (LU projekts Nr. W-ESS3-007) un izmaksas par materiāliem, aparatūru u.c. aprīkojumu.

 

Dalībnieki:      doktoranti -  Z. Gavare,  A.Ļihačovs, J. Paturskis; doktora grāda pretendenti -  I. Kuzmina, U. Rubīns, R. Veilande, N. Zorina;  jaunais zinātnieks R. Erts;

doktorantu zinātniskā darba vadītāji – A. Skudra, J. Spīgulis, I. Bērsons.

( Sīkāk Promocijas darba tēma, publikācijs u.c. sk. zemāk   4.5.2. Promocojas darbi;

4.2. Zinātniskās publikācijas)

 

 

4.1.3. Dalība citos projektos - 5

 

ESF projekts ESF 3.2.3.2. „RTU un LU starpaugstskolu maģistrantūras studiju modulis „Medicīnas fizika””

Projketa vadītājs: J. Spīgulis

Izpildes termiņš: 01/ – 07/ 2008 (līdz 31.08.

Izpildītāji: A.Ļihačovs,  I. Kuzmina (projekta vadītāja asistente)

Pienākumi: Studiju materiālu ievietošana moodle sistēmā un pārbaudes testu veidošana, administrēšana

Rezultāts: E-kursi (2 kursi un pilotkurss)un testi

 

 

EK 7.IP projekts. Zinātnieku nakts.

„Materials for People”, Nr: 228657, Fun2Night: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=1&CAT=PROJ&QUERY=011e441c8091:56c6:4fc98a22&RCN=88335  

Īstenošanas laiks: 01.06.2008.-31.12.2008.

Projekta vadītājs: LZA; LU finansējums: ~10 000 Ls;

Dalība pasākuma organizēšanā 2008.g. 26.septembrī un konsultācijas projekta atskaišu sagatavošanā - D. Bērziņa.

 

LU attīstības projekts  Latvijas Universitātes modernas pētniecības universitātes inovatīvās darbības attīstība” KM-2008/6   Y2-12N-015

Īstenošanas laiks: 02.06.2008. -10.12. 2008

Projekta vadītājs: pētnieks/vad. pētnieks R. Erts

Izveidota reāli strādājoša LU zinātnisko iekārtu datubāze https://ansis.lv/zicp/ 

 

 

Startutiskās Lietišķās Optikas biedrības (SPIE) projekti - 2

 

Eiropas Komisijas 6. Ietvara Programmas projekts „Support for participants in ICT Priority by network for IST under the transition to the 7th Framework Programme”, Nr: 045059, Idealist7fp

Projekta vadītāja Latvijā: D. Bērziņa..

Projekts pabeigts: noslēguma atskaites iesniegtas.

 

Eiropas Komisijas 7. Ietvara Programmas projekts  „Trans-national cooperation among ICT NCP”, Nr: 231367, Idealist2011

Projekta vadītāja Latvijā: D. Bērziņa.

Darba uzdevums „Sadarbība ar citām IKT iniciatīvām”

Uzsākts. Iesniegts kā LU projekts, kontrakta slēgšanas laikā pēc EK ieteikuma mainīta izpildītājorganizācija.

 

 

4.1.4.  projektu PIETEIKUMU sagatavošana

 

EK 7. IP (FP7) projektu pieteikumi - 2

Daudz laika un darba tika veltīts projektu pieteikumu sagatavošanā, lai iegūtu finansējumu no ES Ietvara programmām.

 

EK 7.IP projekta pieteikuma „Institute of Atomic Physics and Spectroscopy – Photonics Research and Advancement Centre in Latvia”, ASI-PhotonicsLV gatavošana un iesniegšana (A.Ūbelis, D.Bērziņa, I.Šīrante) – FP7-REGPOT-2008-1 projekts novērtēts sekmīgi, taču netiek finansēts EK budžeta nepietiekamības dēļ;

 

EK 7.IP projekta pieteikums  ““NIGHT VENTURE”- Remote Atmospheric Sensing: Active remote sensing and validation using white light beam day&night ranging of air & space born instruments”, MARIE CURIE ACTIONS, Intra-European Fellowships (IEF), Call: FP7-PEOPLE-IEF-2008, t.i stipendijas projekts augsta līmeņa ekspertes - Dr.hab. Annette Ladstätter-Weißenmayer no Brēmenes - divu gadu darbam Latvijā. (A.Ūbelis, D. Bērziņa).

Diemžēl lielās konkurences dēļ projekts netika finansiāli atbalstīts.

 

LZP granta projekta pieteikums (A. Ūbelis)

Baltas gaismas kūļa izmantošana atmosfēras griezuma zondēšanai no Zemes virsmas līdz satelītam kosmosā, nepārtraukti sekojot konkrētam satelītam, tam pārejot redzamo debess sfēru, paver iespējas procesu “on line” pētījumiem atmosfēras neapgaismotajā daļā, tas ir naktī. Tā aizvien vēl ir oriģināla ideja, kuru neviens nav realizējies un kuras „know-how” pagaidām ir šī projekta pieteicēju tehnoloģiskā priekšrocība. Procesi atmosfērā naktī  līdz šim  attālinātās detektēšanas (remote sensing)  apstākļos nav pētīti. Turklāt projekta realizācijas panākumi viennozīmīgi dos jaunas ievirzes gan fundamentāliem pētījumiem, gan potenciālam pielietojumam lielu pilsētu un industriālu rajonu  atmosfēras monitoringā.

Projekta idejas pieteikums LZP grantam saņēma augstu novērtējumu no diviem ekspertiem. Diemžēl,  trešā eksperta savdabīgas,  grūti saprotamas un arī nekorektas  argumentācijas rezultātā netika izvirzīts tālākai finansēšanai.  Tas nav liels zaudējums naudas izteiksmē pie patreizējā krīzes finansējuma, bet nav saprotami, ka LZP neatbalsta projektus, kur Latvijas zinātnei ir prioritāra vieta būt kā pirmajiem pasaulē ar jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem atmosfēras attālinātās detektēšanas jomā balstoties uz  satelītu tehnoloģijām.

 

 


4.2.    Zinātniskās publikācijas

 

 

 

4.2.1. Atsevišķi izdevumi – 3

 

Latvija EK 6. Ietvara programmā 2002-2006 = Latvia in EC 6th Framework Programme 2002-2006 / Redaktori: Dina Bērziņa, Andis Zīlāns. –  Rīga, 2008. –   120 lpp. : att, tab - Teksts latviešu un angļu val. Pielikumā – Sekmīgie projekti ar Latvijas līdzdalību (angļu val.); Pētniecības iestādes Latvijā; EK 7. IP Latvijas Nacionālais kontaktpunkts

Proceedings of SPIE, Vol. 7142: Sixth International Conference on Advanced Optical Materials and Devices AODM-6 - Bellingham, USA, 2008 - 295 p., Eds. : Janis Spigulis, Andris Krumins, Donats Millers, Andris Sternberg, Inta Muzikante, Andris Ozols, Maris Ozolinsh; Techn. Ed. Rita Veilande.

Rita Veilande. Vien-dimensionāla Ridberga atoma mijiedarbība ar pusperioda impulsiem : promocijas darba kopsavilkums [doktora zinātniskā grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: teorētiskā fizika] / Rita Veilande ; promocijas darba vadītājs Imants Bērsons ; Latvijas Universitāte. Atomfizikas un spektroskopijas institūts. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. – 61 lpp. – Lit.: 53.-58.lpp.

 

 

 

 

4.2.2. RAKSTI ŽURNĀLOS - 12  (tai skaitā  SCI ŽURNĀLOS – 5)

 

 

1.      Bersons, I. and Y.Korovin (2008), Electron beam from the oriented Rydberg atoms by a half-cycle pulse, J. Phys. B.: At. Mol. and Opt. Phys. Vol.41, N 15,155002 (6 p).

2.      Denisova, N., E.Bogans, G.Revalde, A.Skudra, Imaging of emitting mercury atom spatial distributions in a capillary discharge lamp by using tomography approach, IEEE Transactions on Plasma Science (2008), Vol. 36, N 4, p. 1188 - 1189.

3.      Gailite, L., J. Spigulis, A. Lihachev (2008) Multilaser photoplethysmography technique Lasers Med. Sci  Vol. 23, p.189-193

4.      Gavare Z., E., Bogans A., Svagere (2008), Mercury pollution surveys in Riga by Zeeman atomic absorption spectroscopy, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences N 3, p.34-42.

5.      Gravitis, J., J. Abolins, A. Kokorevics (2008), Integration of biorefinery clusters towards zero emissions, Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 7, N 5, 2008, p. 569 – 577

6.      Paturskis, J., V. Veliks, M. Ozols, I. Svikis, R. Erts, J. Spigulis. (2008) Photoplethysmography device for detection of changes in the vasomotor parameters of small laboratory animals. NBC 2008 / ed.: Alexei Katachev, Yuri Dekhtyar, Janis Spigulis. – Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2008. – IFMBE Proc. . –  Vol. 20, p. 386-389.

7.      Rubins, U. (2008), Finger and ear photoplethysmogram waveform analysis by fitting with Gaussians. Medical and Biological Engineering and Computing (Springer). Vol.46, N 12 p.1271-1276. 

8.      Rubins, U., A. Grabovskis, J. Grube and I. Kukulis (2008), Photoplethysmography Analysis of Artery Properties in Patients with Cardiovascular Diseases. NBC 2008 / ed.: Alexei Katachev, Yuri Dekhtyar, Janis Spigulis. – Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. – IFMBE Proceedings. –  Vol. 20, p.319-322.

9.      Skudra, A., N. Zorina, Z. Gavare, M. Berzins, and D. Erts (2008), Light source inner surface changes depending on treatment, Physica Status Solidi C 5, No 4, p.915 - 917

10.  Spigulis, J. R. Erts, V. Nikiforovs and E. Kviesis-Kipge (2008), Wearable wireless photoplethysmography sensors. Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care ; Editors: Jurgen Popp, Wolfgang Drexler, Valery V. Tuchin, Dennis L. Mathews. – Proceedings of the SPIE. –  Vol.6991, p. 69912O-1 - 69912O-7.

11.  Spigulis, J., A. Lihachev, L. Gailite, R. Erts (2008),  Novel laser technologies for human skin in-vivo assessment. Advanced Laser Technologies 2007; eds: Risto Myllyla, Alexander V. Priezzhev, Matti Kinnunen, Vladimir I. Pustov, Mikhail Yu Kirillin, Alexey P. Popov – Proceedings of the SPIE.  Vol.7022 p. 70220N-1 - 70220N-6.

12.  Zorina, N., G. Revalde, R. Disch (2008), Deconvolution of the mercury 253.7 nm spectral line shape for the use in absorption spectroscopy, Sixth International Conference on Advanced Optical Materials and Devices (AODM-6) / eds : Janis Spigulis, Andris Krumins, Donats Millers, Andris Sternberg, Inta Muzikante, Andris Ozols, Maris Ozolinsh. –  Proceedings of the SPIE. –  Vol.7142, p. 71420J-1 - 71420J-9.

 

 

4.2.3. Publikācijas konferenču rakstu krājumos  - 3

 

Abolins, Janis, Ramunas Tupciauskas, Andris Veveris, Bruno Alksnis, and Janis Gravitis, Environmentally Benign Grey Alder Boards With Steam Exploded Lignin, The 7-th Internatioal Conference of Environmental Engineering (Vilnius, May  22 – 23, 2008), eds.: D. Cygas, K. D. Froehner. - Vilnius Gediminas Technical University Press „Technika”, 2008. - Vol. 1 - Environmental Protection:  Selected papers, p. 1-7.

 

Karule, Erna. Latvian women in physics, ICWIP 2008 : Third IUPAP International Conference on Women in Physics, 8-10 October, 2008, Seoul, Korea : program book. - Korean Physical Society ; IUPAP, 2008. ­  VII. Country Papers, p.129-130.

 

Rubins Uldis. Digital Volume Pulse Waveform Analysis By Fitting With Four Gaussians.19th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2008, Brno (Czech Republic), 29 June - 1 July, 2008: Proceedings (CD-ROM). -  Department of Biomedical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2008 - Paper ID: 119.  http://www.biosignal.cz/

 

 

4.2.4. Publicēšanai pieņemtie raksti - 4

Bajars G., Lusis A., Ubelis A. (2008) Integration of Ecodesign Course in Design Studies at the University of Latvia. In: Proceedings of the International Conference on Engineering Education in Sustainable Development, EESD 2008. Subai, C., Ferrer, D., Mulder, K (Eds.) in press.

See http://lamp.tu-graz.ac.at/~rns/eesd08/task_programme.php and http://eesd08.tugraz.at/.

 

Karule, E. “Latvian women in physics = Latvijas sievietes fizikā”, Country paper. ICWIP2008: Conference proceedings (accepted)

 

Spigulis, Janis, Alexey Lihachev, and Renars Erts, Imaging of Laser-Excited Tissue Autofluorescence Bleaching Rates, Applied Optics, accepted 12 December 2008, posted 15 December 2008 (Doc ID 100840) (in press Applied Optics (Optical Society of America) Vol. 48, No.10, 1 April 2009 (p. D1-D7)

 

 

4.2.5. Konferenču tēzes - 22

 

1.      Bērziņa, Dina, Arnolds Ūbelis, Jānis Āboliņš, Jānis Blahins. Natural Sciences, Global Change and Sustainable Technologies : abstract. International Workshop „Content and Knowledge: Accessibility, Interactivity, Usability,” 11-12 June, 2008 at Guest House “Mežotne” in the Bauska district of  Latvia.  - European Social Fund Agency for Professional Education Development,  2008. –  13.-14.lpp.

2.      Bogans, E., N. B. Ivanenko, A. A. Ivanenko, A. Skudra. High-frequency electrodeless light sources for determination of polluting elements in air, 4th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry (Nordic Plasma 2008), Loen, Norway, 15-18 June, 2008: programme and book of abstracts. – Loen, 2008. - P.91.

 1. Erts, R., V. Nikiforovs, M. Ozols, E. Kviesis, J. Spigulis. Wireless photoplethysmography sensors in wearable computing. 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, Riga, Latvia, June 16-20, 2008: abstracts. – Riga : Riga Technical University, 2008. –  P.52.

4.      Erts, R., M. Ozols, P. Butlers, Z. Marcinkevics, J. Spigulis. Functional neurostimulation device with an optical synchronization. 6th International Conference “Advanced Optical Materials and Devices”, Riga, Latvia, 24-27 August, 2008 : Programme and Abstracts. – Riga: University of Latvia, 2008. - P.85.

5.      Gavare, Z., E. Bogans, A. Svagere, A. Skudra. Determination of mercury concentration in the peat using RA – 915+ mercury analyzer with RP-91C attachment, 4th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry (Nordic Plasma 2008), Loen, Norway, 15-18 June, 2008: programme and book of abstracts. – Loen, 2008. - P.92.

6.      Gavare, Z., A. Skudra, J. Silinsh, M. Granats, Determination of helium number densities in electrodeless low-temperature high-frequency plasma, In Abstracts of 19th European Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionised Gases :

ESCAMPIG-2008, ed.: F.J.Gordillo-Vázquez, CSIC, Madrid; ISBN: 2-914771-04-5. - Granada : European Physical Society, 2008. - Vol. 32A, Poster session, Topic 5, 2p. [CD-ROM].

7.      Gravitis, J., J. Abolins, R. Tupciauskas, A. Veveris, and B. Alksnis.
Self-binding Wood Composites Obtained by Steam Explosin Processing. Evaluation of the Steam Explosion energy. XV International Conference on Mechanics of Composite Materials (MCM-2008) : Book of Abstracts. –  Riga: Institute of Polymer Mechanics of the University of Latvia, 2008. – P.97-98.

8.      Granats, M., G. Revalde, Z. Gavare, Measurements of absolute line intensities of helium containing high-frequency electrodeless lamp, 6th International Conference “Advanced Optical Materials and Devices”, Riga, Latvia, 24-27 August, 2008 : Programme and Abstracts. – Riga : University of Latvia, 2008. - P.63. (Poster)

9.      Karule E., “ Latvian women in physics” in: The Third IUPAP International Conference on Women in Physics 2008, Program book, 8-10, October, 2008, Seoul, Korea, p. 129-130.

10.  Korovin, Y., R.Veilande, and I.Bersons. Excitation and ionization of Rydberg atoms by half-cycle pulses. AAMP 2008 : Advances in Atomic and Molecular Physics,  Ratnieki, Latvia, June16 – 18, 2008. – Laser Centre of University of Latvia. -  University of Latvia, 2008. –  P.22.

11.  Kuzmina, I., K.Kruzmetra, J.Spigulis. Diagnostic of Cutaneous Vasculature by Diffuse Reflectance: In Vivo and In Vitro Results International Baltic Sea Region conference “Functional materials and nanotechnologies 2008”, Riga, April 1-4, 2008 : book of abstracts. Riga: University of Latvia, 2008.   P.175.

12.  Kuzmina, Ilona, Janis Spigulis. Diffuse reflectance of skin vascular malformations: comparison of in vivo and in vitro results. 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, Riga, Latvia, June 16-20, 2008: abstracts. – Riga: Riga Technical University, 2008. – P.108.

13.  Kuzmina, I., K. Kruzmetra, J. Spigulis. Spatially and time resolved reflectance spectrometry for skin diagnostics: in vivo and in vitro results. 6th International Conference “Advanced Optical Materials and Devices”, Riga, Latvia, 24-27 August, 2008: programme and abstracts – Riga: University of Latvia, 2008. - P.45.

14.  Lihachev, A., R. Erts, U. Rubins, J. Spigulis. Method and device for imaging of fluorescence fading. 6th International Conference “Advanced Optical Materials and Devices”, Riga, Latvia, 24-27 August, 2008: programme and abstracts – Riga : University of Latvia, 2008. - P.91.

15.  Lihachev, Alexey, and Janis Spigulis Imaging of laser-excited skin autofluorescence fading rate. 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, Riga, Latvia, June 16-20, 2008: abstracts. – Riga: Riga Technical University, 2008. –  P.97.

16.  Paturskis, Juris, Maris Ozols, Viktors Veliks, Igors Svikis, Renars Erts, Janis Spigulis Photoplethysmography device for detection of changes in the vasomotor parameters of small animals. 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, Riga, Latvia, June 16-20, 2008: abstracts. – Riga: Riga Technical University, 2008. –  P.105..

17.  Rubins, Uldis, Andris Grabovskis, Juris Grube and Indulis Kukulis Photoplethysmography analysis of artery properties in patients with cardiovascular diseases / 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, Riga, Latvia, June 16-20, 2008: abstracts. – Riga : Riga Technical University, 2008. –  P.66.

18.  Skudra, A. ,G. Revalde, Z. Gavare, N. Zorina, D. Erts, Study of inductive coupled hydrogen and argon plasma interaction with SiO2 Glass. Eleventh International Conference on Plasma Surface Engineering (PSE 2008), September 15–19, 2008, Garmisch-Partenkirchen, Germany: abstracts. – Europäische Forschungsgesellschaft Düne Schichten (EFDS) = European Society of Thin Films, 2008. –  P.423.

19.  Veilande, R.and I.Bersons. One-dimensional Rydberg atom interaction with half-cycle pulses. The Third IUPAP International Conference on Women in Physics 2008 (ICWIP 2008) , 8-10, October, 2008, Seoul, Korea: program book. – VIII. Abstracts of scientific papers. - P. 235.

20.  Veilande, R.and I.Bersons, Revivals of autocorrelation function and ionization probability for kicked 1D Rydberg atom, AAMP 2008 (Advances in Atomic and Molecular Physics), Ratnieki, Latvia, June16 – 18, 2008. – Laser Centre of University of Latvia. -  University of Latvia, 2008. –  P.36.

21.  Zorina, N., G. Revalde, R. Disch, Deconvolution of the Mercury 253.7 nm Spectral line shape for the use in Absorption Spectroscopy, 6th International Conference “Advanced Optical Materials and Devices”, Riga, Latvia, 24-27 August, 2008 : Programme and Abstracts. – Riga: University of Latvia, 2008. - P.62.

22.  Zorina, N., G.Revalde, A.Skudra, Ill-posed inverse problem solving using two methods of choosing of regularization parameter, In Abstracts of 19th European Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionised Gases: ESCAMPIG-2008, ed.: F.J.Gordillo-Vázquez, CSIC, Madrid; ISBN: 2-914771-04-5. - Granada: European Physical Society, 2008. - Vol. 32A, Poster session, Topic 6, 2p [CD-ROM].

 

 

 

4.3. Dalība zinātniskajās konferencēs

 

4.3.1. Referāti starptautiskajās konferencēs

 

1st International Congress on Biophotonics, Sacramento, USA, 5-6 Feb., 2008:

1.     “Biophotonics teaching and training at University of Latvia.” - J. Spigulis.

2.     “Wearable wireless photoplethysmography sensors.” - J. Spigulis, R. Erts, V. Nikiforovs, E. Kviesis-Kipge.

 

OSA International Conference on Biomedical Optics, St. Petersburg, USA, 18 Mar., 2008

“Imaging of laser-excited autofluorescence fading rates: novel technique for tissue surface structure studies.” –  J. Spigulis, A. Lihachev.

 

Women in science in Nordic Countries and Baltic Countries 31. March, 2008 Riga. Org : Nordic Council of Minister’s Office in Latvia and NGO – Latvian Women in Science (LaWiSe)

„Data about Women in Science in  Latvia” E.Karule-Gailīte (ielūgtais referāts)

 

International Baltic Sea Region Conference “Functional materials and nanotechnologies 2008” ( FM&NT 2008) April 1-4, 2008

 Diagnostic of Cutaneous Vasculature by Diffuse Reflectance: In Vivo and In Vitro Results,” I. Kuzmina, K. Kruzmetra, J. Spigulis

 

PHOTONICS EUROPE ’08, Strasbourg, France, 8 Apr., 2008.

“Wearable wireless photoplethysmography sensors.” - J. Spigulis, R. Erts, V. Nikiforovs, E. Kviesis-Kipge.

 

XV International Conference on Mechanics of Composite Materials (MCM-2008) May 26-30, 2008

 “ Self-binding wood composites obtained by steam explosin processing. Evaluation of the steam explosion energy,” J. Gravitis, J. Abolins, R. Tupciauskas, A. Veveris, and B. Alksnis

 

EPWS (European Platform of Women  Scientists) Annual Conference “Women shaping science”,  5-7 June, 2008, Vilnius, Lithuania 

„Learning from good examples”  - E.Karule-Gailīte (invited speaker)

 

International Workshop „Content and Knowledge: Accessibility, Interactivity, Usability,” 11-12 June, 2008 at Guest House “Mežotne” in the Bauska district of  Latvia

  Natural Sciences, Global Change and Sustainable Technologies,” Dina Bērziņa, Arnolds Ūbelis, Jānis Āboliņš, Jānis Blahins

 

4th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry, June 15-18, 2008, Loen, Norway

 1. "High-frequency electrodeless light sources for determination of polluting elements in air,” E. Bogans, N. B. Ivanenko, A. A. Ivanenko, A. Skudra
 2. "Determination of mercury concentration in the peat using RA – 915+ mercury analyzer with RP-91C attachment", Z. Gavare, E. Bogans, A. Svagere, A. Skudra (stenda referāts)

 

ICWES14 (14th International Conference Women Engeneeurs and Scientists) June15-18, 2008, Lille, France.

„Women in sciences and high technologies in three Baltic States (Sievietes zinātnē un augstajās tehnoloģijās trīs Baltijas valstīs),” Erna Karule-Gailīte (Mutiskais referāts).

 

AAMP 2008 : Advances in Atomic and Molecular Physics, Latvia, Ratnieki, June16 – 18, 2008.

·          „Excitation and ionization of Rydberg atoms by half-cycle pulses,” Y.Korovin, R.Veilande and I.Bersons

·          “Revivals of autocorrelation function and ionization probability for kicked 1D Rydberg atom,” R.Veilande and I.Bersons

 

14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, Riga, Latvia, June 16-20, 2008

 1. “Wireless photoplethysmography sensors in wearable computing,” R. Erts, V. Nikiforovs, M. Ozols, E. Kviesis, J. Spigulis
 2. “Photoplethysmography analysis of artery properties in patients with cardiovascular diseases”, Uldis Rubins, Andris Grabovskis, Juris Grube, Indulis Kukulis
 3. “Imaging of laser-excited skin autofluorescence fading rate,” A. Lihachev, J. Spigulis 
 4. “ Photoplethysmography device for detection of changes in the vasomotor parameters of small animals,” Juris Paturskis, Maris Ozols, Viktors Veliks, Igors Svikis, Renars Erts, Janis Spigulis
 5. “Diffuse reflectance of skin vascular malformations: comparison of in vivo and in vitro results,” I. Kuzmina, J. Spigulis

 

14th Nordic-Baltic conference on biomedical engineering and medical physics. Round table “Partner Matching for FP7 Project Preparation for 2009”. Riga, 17 June, 2008. Organizers: BalticNet- PlasmaTec

SUPPORT POSSIBILITIES OF THE NATIONAL CONTACT POINT OF PROJECT ACTIVITIES IN LATVIA - Dr. A.Ubelis, NK Latvia

 

14th Nordic-Baltic conference on biomedical engineering and medical physics. WorkshopOptical Cardiovascular Monitoring.”  Riga, 19 June, 2008.

Organizers: University of Latvia, Institute of Atomic Physics and Spectroscopy, ERDF project “Information Technologies for Optical Cardiovascular Monitoring”

 1. OPTICAL DETECTION OF ARTERIAL OCCLUSIONS - Renars Erts
 2. WIRELESS REAL TIME PPG BIO SIGNAL DATA TRANSMISSION: POCKET PC, MOBILE PHONE AND INTERNET TECHNOLOGIES - Renars Erts
 3. DISTANT HEALTH MONITORING BY SMART GARMENTS WITH INTEGRATED PPG SENSORS - Janis Spigulis
 4. SELECTIVE DETECTION OF BLOOD PULSATIONS AT DIFFERENT VASCULAR DEPTHS - Ilona Kuzmina
 5. DEVELOPMENT OF MULTI-FUNCTIONAL DATABASE FOR BIO SIGNAL CORRELATION ANALYSIS Uldis Rubins
 6. IPR AND INFORMATION DISSEMINATION ACTIVITIES Alexey Lihachev

 

19th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2008, Brno (Czech Republic), 29 June - 1 July 2008

“Digital Volume Pulse Waveform Analysis By Fitting With Four Gaussians”, Uldis Rubins.

 

19th ESCAMPIG : 19th European Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionised Gases, 15 – 19 July, 2008, Granada, Spain

·          “Determination of helium number densities in electrodeless low-temperature high-frequency plasma,” Z. Gavare, A. Skudra, J. Silinsh, M. Granats (stenda referāts)

·          “Ill-posed inverse problem solving using two methods of choosing of regularization parameter,” N. Zorina, G. Revalde, A. Skudra (stenda referāts)

 

6th International Conference Advanced Optical Materials and Devices (AOMD-6), Riga, Latvia, 24-27 August, 2008

 1. “Deconvolution of the Mercury 253.7 nm Spectral Line Shape for the Use in Absorption Spectroscopy,” N. Zorina, G. Revalde, R. Disch
 2. “Measurements of absolute line intensities of helium containing high-frequency electrodeless lamp,” M. Granats, G. Rēvalde, Z. Gavare
 3. ”Functional neurostimulation device with an optical synchronization,” R. Erts, M. Ozols, P. Butlers, Z. Marcinkevics, J. Spigulis
 4. “Spatially and time resolved reflectance spectrometry for skin diagnostics: in vivo and in vitro results,” I. Kuzmina, K. Kruzmetra, J. Spigulis (Oral)
 5. “Method and device for imaging of fluorescence fading,” A. Lihachev, R. Erts, U. Rubins, J. Spigulis

 

6th Int. conf. “ Advanced Optical Materials and Devices.” Workshop: Optical Fibres for UV-Applications, Riga, 26 Aug. 2008.

1.      Optical fibres for transport of UV-radiation: the ERDF project, J. Spigulis

2.      Studies of UV-transmission and solarization effects in optical fibre materials and fibre samples, A. Truhins, U. Rogulis, L. Skuja, U. Gross

3.      Sol-gel tehnology for optical fibre preform production, G. Mezinskis

4.      Studies of optical fibre side-emission in the 200…400 nm spectral range, J. Spigulis, A. Berzinsh, D. Berzinsh

5.      Device for UV/VUV transmission tests of SiO2 glass preforms, Z. Gavare, A. Skudra

 

7th International Conference on Advanced laser technologies, Siófok, Hungary, September 13-18, 2008 (ALT 2008)

“Hyperspectral imaging of laser-excited skin autofluorescence fading rates,” A. Lihachev, J. Spigulis

 

Eleventh International Conference on Plasma Surface Engineering : Conference and Exhibition (PSE 2008), September 15–19, 2008, Garmisch-Partenkirchen, Germany

“Study inductive coupled hydrogen and argon plasma interaction with SiO2 glass,” A. Skudra, G. Revalde, Z. Gavare, N. Zorina, D. Erts

 

The International Conference „Engineering Education in Sustainable Development, EESD-2008” Graz, Austria 22nd to 24th September, 2008

Integration of Ecodesign Course in Design Studies at the University of Latvia. G. Bajars, A. Lusis, A. Ubelis. (Presentation)  

 

Baltic Defence Technology Exhibition 2008 (Baltijas aizsardzības tehnoloģiju izstāde 2008), 24-26.Sept., 2008. http://www.mod.gov.ee/?op=body&id=515

“Cardio-vascular Monitoring Using Wireless Technologies.” - Renars Erts and Maris Ozols (mutisks referāts un dalība izstādē ar ASI izstrādātiem eksponātiem)

 

International Conference  “ICT-2008: “I” to the Future” – Lion, France, 25 – 28 november, 2008, Section „Better Integration of the New Member States (NMS), Candidate and Associated Countries (ACC) into FP7 ICT.”

„EU-12, CC, AC participation in FP5, FP6, FP7.”  - D.Bērziņa  (Referāts)

 

ICWIP 2008 : Third IUPAP International Conference on Women in Physics, 8-10 October, 2008, Seoul, Korea

·          „Latvian women in physics”, E.Karule (Presentation of Country paper)

·          One-dimensional Rydberg atom interaction with half-cycle pulses”, R.Veilande and I.Bersons

 

COST E50  Workshop, Dübendorf Oct 27-29, 2008

Stenda referāti:

·          ASSESSMENT OF ENERGY FLOWS IN SELF-BINDING AND LAYERED WOOD COMPOSITES, Janis Abolins, Solvita Kostjukova, Andris Buikis, and Janis Gravitis

·          PHYTOMASS CELL WALL MACROMOLECULES CHARACTERIZATION AFTER STEAM EXPLOSION AND APPLICATIONS IN WOOD COMPOSITES,
Ramunas Tupciauskas, Janis Abolins, Andris Veveris, Brigita
Neiberte, Anrijs Verovkins, Marlei Scariot, EnriqueOrtega, and Janis
Gravitis

 

International Seminar Tallinn, TTU, 4 Dec., 2008

Photoplethysmography and its applications, J. Spigulis, R. Erts, M.Ozols, E. Kviesis-Kipge.

 

 

4.3.2. Referāti Latvijas konferencēs un semināros

 

4.3.2.1. Latvijas Universitātes 66. konference, 2008. gada janvārī-maijā

 

Plenārsēde Eiropas Savienības finansēta zinātne Latvijā. Paveiktais un sagaidāmais darbs Septītās Ietvara programmas izpildē (2007.–2013.) ,” LU, Rīga, 2008. gada 7.februārī

http://www.lu.lv/petnieciba/konferences/lu66/programma/plenarsede_1.html

“Latvijas rezultāti ES Ietvara programmās salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm un Latvijas institūciju panākumu ranžējums”, A.Ūbelis

„Ar dabaszinātnēm un tehnoloģijām saistītā 7.Ietvara programmas IKT sadaļa,” D.Bērziņa

 

Atomfizikas, spektroskopijas un fotonikas sekcija 2008. gada 8 februārī

LU ASI Šķūņu ielā 4, 1. stāvā . Stenda referāti:

 

1.      Fizikas mācīšana un ilgstoša pastāvēšana / A. Ūbelis, J. Āboliņš, D. Bērziņa

2.      Ūdeņradi saturošas ABL gāzes temperatūras noteikšana / M. Bērziņš, Z. Gavare, G. Rēvalde, J. Siliņš

3.      Dzīvsudraba koncentrācijas noteikšanas ar Zēmana atomu absorbcijas spektrometru izmantošana kriminālistikā / E. Bogans, Z. Gavare, N. Zorina, G. Bebris

4.      Gaismas avoti Hg analizatoram / E. Bogans, G. Rēvalde, A. Skudra, S. Šolupovs, A. Švāgere

5.      Dzīvsudraba starojošo atomu telpiskā sadalījuma tomogrāfiska rekonstrukcija vertikāli un horizontāli darbinātai kapilāra lampai / N. Deņisova, Z. Gavare, G. Rēvalde, A. Skudra

6.      Dzīvsudraba piesārņojuma mērījumi Rīgā (Latvijā) / Z. Gavare, E. Bogans, A. Skudra, A. Švāgere 

7.      Gaismas avotu iekšējo virsmu izmaiņas atkarībā no to apstrādes / A. Skudra, N. Zorina, Z. Gavare, J. Siliņš, D. Erts

8.      Spektrāllīnijas reālās kontūras aprēķins, risinot nekorekti uzdotu problēmu / N. Zorina, G. Rēvalde, A. Skudra

9.      Multispektrāla fotopletizmogrāfijas metode ādas mikrocirkulācijas raksturošanai, L. Gailīte, J. Spīgulis

10.  Ādas struktūras un dinamisku procesu spektroskopija / I. Kuzmina, L. Gailīte, A. Ļihačovs, J. Spīgulis

11.  Ādas autofluorescences dilšanas attēlu veidošana lāzeru ierosmē / A. Ļihačovs, R. Erts, U. Rubīns, J. Spīgulis

12.  Cilvēka ādas un citu materiālu fluorescences dilšana nepārtrauktā lāzeru ierosmē / A. Ļihačovs, J. Spīgulis

13.  Parastās un pulsa viļņa izplatīšanas laikā bāzētās asinsspiediena mērīšanas metodes pielietojums statisku vingrinājumu laikā / Z. Marcinkēvičs, M. Grēve, J. Aivars

14.  Fotopletizmografiskā biosignāla un asinsrites parametru analīze sirds-asisnsvadu slimniekiem / U. Rubīns, A. Grabovskis, J. Grūbe, J. Spīgulis, I. Kukulis

15.  Asinsvadu parametru izmaiņu fotopletizmografiska analīze fizisku vingrinājum laikā / U. Rubīns, J. Spīgulis, J. Aivars

16.  Optiskās metodes dzīvnieku asinsrites vazomociju izpētē magnētiskā lauka ietekmē / J. Paturskis, L. Cepurīte, V. Veliks, I. Sviķis, J. Spīgulis

17.  Kontaktzondes spiediena maiņas  efekti multispektrālajā fotopletizmografijā / J. Spīgulis, L. Gailīte, A. Ļihačovs

18.  Valkājami bezvadu  fotopletizmogrāfijas sensori / J. Spīgulis, R. Erts, V. Ņikiforovs, E. Kviesis

19.  Elektronu kūlis no 1D Ridberga atomiem, tos apstarojot ar pusperioda impulsiem / J. Korovins, I. Bērsons

20.  Autokorelācijas funkcijas analītika / R.Veilande, I. Bērsons

 

Rīgas mākslas telpa, 2008. g. 24. feb.

“Optiskās tehnoloģijas un vizuālā māksla.” – J. Spīgulis  (publiska lekcija)

 

Conference „Women in science in Nordic Countries and Baltic Countries”, Riga, 31. March, 2008

Organizētāji:   Nordic Council of Minister’s Office in Latvia un NGO – Latvian Women in Science (LaWiSe)

„Data about  Women in Science in  Latvia”   E.Karule-Gailīte (ielūgtais referāts)

 

ERAF seminārs Līvānos, Līvānu inovatīvo tehnoloģiju centrs, 2008. g. 10. jūnijs

“ERAF projekts par optisko šķiedru izpēti spektra UV daļā un tā rezultāti.” - J. Spīgulis.

“SiO2 stikla sagatavju UV/VUV caurlaidības ekspress-diagnostikas iekārta.” -  Atis Skudra. 

 

ESF projekta noslēguma konference „Dabas zinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas.” (Transdisciplināra dabaszinātņu maģistra programma), 2008.gada 25. jūlijs, Salacgrīva – 16 referāti

 1. “Globālās pārmaiņas – fizikālie un dabaszinātniskie aspekti Global Change – physical and natural science aspects,”  - A.Ūbelis, D.Bērziņa

2.      “Dabas vēsture  - History of Nature” - J.Āboliņš, J.Zvirgzds

 1. “Ģeofizika  - Geophysics,”  - V. Segliņš, V.Treimanis, D. Ozols
 2. “Zaļā ķīmija – Green Chemistry”  - G. Bajārs, A.Vīksna
 3. “Pētniecības metodes I–IV – Research Methods I-IV,“ - A.Siliņš, U.Gross, J. Kļaviņš, K. Šteiners, A.Vīksna, J.Blahins
 4. „Patentzinības – Patenting skills” - A. Skudra, M. Rozenblate
 5. “Enerģijas avoti un to ietekme uz vidi – Energy sources and environmental impact,” - J. Kleperis, G. Bajārs
 6. “Tehnoloģiju attīstība un vides aizsardzības likumdošana (Atmosphera) - Technology development and legislation of environmental protection legislation (Atmosphera), - M. Vircavs, J.Blahins
 7. “Bezatkritumu tehnoloģiskās sistēmas,” - J. Gravītis, O. Balcers
 8. “Nanotehnoloģijas un riska novērtējums produkta dzīves cikla analīzē - Nanotehnologies and risk assement usin lifecycle analysis,” - E. Boikova, O. Balcers
 9. “Starptautiskie Standarti un vides pārvaldības sistēmas (ISO 14000       standartu saime) - International Standarts and Environmental Management (Set of ISO 14000 standarts),” - M. Vircavs, D. Bērziņa
 10. “Biofizika – Biophysics,” - J.Spīgulis, L.Gailīte.
 11. “Atmosfēras spektrometrija un fotoķīmija Spectrometry and Photochemistry of Atmosphere,” - A.Ūbelis, E.Šmaliņš,
 12. “Tehnoloģijas un materiāli līdzsvarotai attīstībai  - Technologies and Materiāls for Sustainable development,” - U. Rogulis, J. Kļaviņš
 13. “Inovāciju process - jauno tehnoloģiju marketings - Innovation and marketing of new technologies,” - A. Ūbelis, A. Puga
 14. “Atmosfēras un tās piesārņojuma dinamika - Dynamics of Atmosphere and Pollution in Atmosphere,” - I. Pelēce, U. Gross

 

Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas 10. konference, Ventspils, 2008. gada 17.-18. oktobris

„Kas ir vakuums?” I. Bērsons (lekcija vidusskolas skolotājiem)

„Nobela prēmijas laureātu lekcijas Lindau 2008” A. Skudra (lekcija vidusskolas skolotājiem)

 

“Alfa” nometne, Vestiena, 2008. g.1 aug.

“Lāzeri un optika mākslā un medicīnā.” - J. Spīgulis.

 

 

4.3.2.2. Referāti ASI Zinātniskajā seminārā

 

ASI personāla un studentu referāti 

 1. Jānis Spīgulis, Pārskats par Bio-optikas un šķiedru optikas laboratorijas darbību 2007. gadā, - 10.01.2008
 2. Atis Skudra, Atskaite par darbiem AISGAT laboratorijā 2007. gadā - 17.01.2008.
 3. Erna Gailīte, Imants Bērsons, Teorētiskās fizikas laboratorijas atskaite par veikumu 2007. gadā, - 24.01.2008.
 4. Arnolds Ūbelis, Pārskats par  AAFF laboratorijas aktivitātēm  2007. gadā -  31.01.2008.
 5. Atis Skudra, Tehniskā jaunrade, - 14.02.2008.
 6. Arnolds Ūbelis, Par FP7-REGPOT-2008-1 projekta izstrādi, - 21.02.2008.
 7. Jegors Korovins, "Elektronu kūlis no orientētiem Ridberga atomiem, tos apstarojot ar pusperioda impulsu," - 08.05.2008.
 8. Rita Veilande, “Viendimensionāla Ridberga atoma mijiedarbība ar pusperioda impulsiem” - 08.05.2008.
 9. Grabovskis Andris,  Asinsrites pulsāciju biosignālu optiskie mērījumi un to analīze. (Measurements of optical biosignals of blood pulsations and their analysis)  Bakalaura darbs, - 15.05.2008.
 10. Granāts Mārtiņš,    Hēliju un ūdeņradi saturošu  zemtemperatūras plazmu diagnostika. (Diagnostics of helium and hydrogen containing low-temperature plasma) Bakalaura darbs, - 15.05.2008.
 11. Matisāns Modris,  Saules starojuma spektroskopiskie pētījumi.  (Spectroscopic investigation of Solar spectrum). Bakalaura darbs,  - 15.05.2008.
 12. Kviesis ­Kipge Edgars,  Bezvadu fotopletizmogrāfijas izmantošana veselības monitoringam (Application of wireless photoplethysmography for health monitoring). Maģistra darbs, - 22.05.2008.
 13. Bērziņš Andris, Optisko šķiedru parametru izpēte spektru ultravioletajā daļā (Study of the optical fiber parameters in the ultraviolet part spectra). Bakalaura darbs,  - 22.05.2008.
 14. Atis Skudra, Rita Veilande, Zanda Gavare NOBELA LAUREĀTU SANĀKSME VELTĪTA FIZIKAI, (Nobel Laureates in Lindau, Germany, June 29 – July 4, 2008), - 02.10.2008.
 15. Aleksejs Ļihačovs, Zanda Gavare, Juris Paturskis ATSKAITES PAR PAVEIKTO DOKTORANTŪRAS LAIKĀ -  09.10.2008.

·          Aleksejs Ļihačovs "Lāzeru ierosinātā ādas fluorescence un tās pielietojumi diagnostikā"(2005 -2008)

·          Zanda Gavare "Zemtemperatūras gāzu izlādes plazmas spektroskopiskā diagnostika"(2005 -2008)

·          Juris Paturskis "Ārējo lauku ietekme uz dzīvnieku asinsrites vazomocijām"(2006 -2008)

 1. Jānis Spīgulis, "2008. gada konferences" - 16.10.2008.

·          International Congress on Biophotonics, Sacramento, USA, 3-7/02/2008;

·          OSA Optics and Photonics Congress, Biomedical Optics Conference, St. Petersburg, USA, 16-20/03/2008;

·          Photonics Europe ‘2008, Strasbourg, FR, 7-10/04/2008;

·          14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, NBC-14, Riga, 16-20/06/2008;

·          6th International Conference on Advanced Optical Materials and Devices, AOMD-6, Riga, 24-27/08/2008;

·          International Conference “Advanced Laser Technologies”, ALT’08, Siofok, HU, 13-18/09/2008).

 1. N. Zorina, Z. Gavare, A. Skudra, 2008. gada starptautiskās konferences -  30.10.2008

-         ESCAMPIG-19, 4th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry, PSE 2008,

-         19th Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases,  15 – 19 July, 2008, Granada, Spain, June 15 – 18, 2008, Loen, Norway

-         11th International Conference on Plasma Surface Engineering, 16th -17 th September, 2008, Garmisch-Partenkirchen, Germany.

 1. Erna Gailīte-Karule un Rita Veilande,   Sievietes fizikā - 20.11.2008.

-         The 14th International Conference of Women Engineers and Scientists - ICWES14,  June 15 – 18, 2008, Lille, France;

-         EPWS (European Platform of Women Scientists) Annual Conference 2008 "Women Shaping Science", 5 - 7 June, 2008, Vilnius;

-         The 3rd IUPAP International Conference on Women in Physics – ICWIP 2008, October 8 - 10, Seoul, Korea).

 

 

Vieslektoru referāti

Donāts Erts (LU Ķīmiskās fizikas institūts) “Nanostrukturēti materiāli nanoierīču veidošanai” – 06.03.2008

Olģerts Lielausis (LU Fizikas institūts) "Atskaldīto neitronu avota izveides programma". – 13.03.2008.

Māris Ābele (LU Astronomijas institūts) “Astronomijas institūta perspektīvie pētījumi” – 03.04.2008

Juris Jansons (LU Polimēru mehānikas institūts)PMI vēsture un aktuālākie pētījumu virzieni” – 17.04.2008

Māris Knite (Tehniskās fizikas institūts, RTU), “Ķīmiķu un fiziķu sadarbība jaunu materiālu izstrādē” – 24.04.2008

Divas filmas par LU Cietvielu fizikas institūtu – 23.10.2008.

Sergey Maksimenko (Dr. Sci. Institute for Nuclear Problems Belarus State University) “Oglekļa nanocaurules elektromagnētiskās ierīēs un sistēmās”

(Carbon nanotube-based electromagnetic devices and systems) – 13.11.2008

Zenonas Kuprionis (EKSPLA direktors) Jānis Ruskis (EKSMA Latvija pārstāvis) “Kompānijas EKSPLA jaunumi lāzeru un optisko sistēmu jomā” – 27.11.2008

Andrejs Andrejevs (LU CFI) – A.Andrejevs, J. Tambergs “2008.gada Nobela prēmija fizikā - par spontāni pārkāptās simetrijas mehānisma atklāšanu elementārdaļiņu fizikā.” un Aigars Atvars (FMF) - VIDEO, sagatavots Jura Tamberga piemiņai – 04.12.2008

Mauro F. Pereira   (Materials and Engineering Research Institute, Sheffield Hallam University, United Kingdom) 21st Century Optical Engineering: Manipulating Non-equilibrium Many Body Effects to Create new Devices 11.12.2008

 

 

 

4.4. Bakalaura, maģistra, promocijas darbi

 

4.4.1.Bakalaura un maģistra darbi

 

2008. gadā tika aizstāvēti 6 bakalaura darbi un 1 maģistra darbs:

 

I. Bērsona vadītais studenta darbs

Jegors Korovins – bakalaura darbs „Elektronu kūlis no orientētiem Ridberga atomiem, tos apstarojot ar pusperioda impulsiem”(aizstāvēts 2008.g.jūnijā, atzīme 9)

J. Korovins uzsāk maģista programmas studijas teorētiskajā (kvantu) fizikā Minhenes universitātē, Vācijā.

 

Prof. J. Spīguļa vadītie studentu darbi 

Edgars Kviesis-Kipge – maģistra darbs “Bezvadu fotopletizmogrāfijas izmantošana veselības monitoringam” (atzīme 9) Par šo darbu E. Kviesim-Kipge piešķirts Werver von Siemens atzinības raksts

Andris Grabovskis – bakalaura darbs “Asinsrites pulsāciju biosignālu optiskie mērījumi un to analīze” (atzīme 10)

Kristīne Krūzmētra – bakalaura darbs  “Multispektrālā fotopletizmogrāfija un tās pielietojumi” (atzīme 6)

Andris Bērziņš –  bakalaura darbs “Optisko šķiedru parametru izpēte spektra ultravioletajā daļā” (atzīme 7)

 

A. Ļihačova vadītais studenta darbs

Dainis Jakovels - bakalaura darbsIn vivo ādas attēlu iegūšanas un apstrādes metodes,” RTU, 2008

 

A. Skudras vadītais studenta darbs

Modris Matisāns – bakalaura darbs. „Saules starojuma spektroskopiskie pētījumi” (atzīme 8)

Anda Švāgere uzsāk bakalaura darba izstrādi A. Skudras un Z. Gavares vadībā.

 

 

4.4.2. Promocojas darbi

 

2008. gadā tika aizstāvēts viens promocijas darbs

Veilande, Rita. “Vien-dimensionāla Ridberga atoma mijiedarbība ar pusperioda impulsiem” : promocijas darbs [doktora zinātniskā grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: teorētiskā fizika] / promocijas darba zinātniskais vadītājs Imants Bērsons ; Latvijas Universitāte. Atomfizikas un spektroskopijas institūts. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. – 61 lpp. – Lit.: 55.-58.lpp. – promocijas darbs aizstāvēts 2008. gada 12.maijā

 

2008. gadā  aizstāvēšanai iesniegts viens promocijas darbs

Rubīns, Uldis– promocijas darbs  “Fotopletizmografisko biosignālu formas analīze un asinsrites dinamikas modelēšana” : promocijas darbs [doktora zinātniskā grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: medicīnas  fizika] /  promocijas darba zinātniskais vadītājs Jānis Spīgulis; Latvijas Universitāte. Atomfizikas un spektroskopijas institūts (aizstāvēšana 2009. gada 11.maijā)

 

2008. gadā pie promocijas darbu noformēšanas strādā 2 Dr.phys. grāda pretendenti:

Ilona KuzminaĀdas patoloģiju optiskā diagnostika” (darba zinātniskais vadītājs Jānis Spīgulis)

Nataļja Zorina  “Ierosmes un jonizācijas pētījumi zemtemperatūras plazmā” (darba zinātniskie vadītāji Imants Bērsons un Atis Skudra)

 

Doktorantūras studiju programmu fizikā turpina 4 doktoranti

Egils Bogans “Zēmana atomu absorbcijas metodes izmantošana elementu koncentrācijas noteikšanā.” (lāzeru fizikas un spektroskopijas apakšnozarē, darba zinātniskais vadītājs A. Skudra);

Zanda Gavare "Zemtemperatūras gāzu izlādes plazmas spektroskopiskā diagnostika" (darba zinātniskais vadītājs Atis Skudra);

Aleksejs Ļihačovs "Lāzeru ierosinātā ādas fluorescence un tās pielietojumi diagnostikā" (darba zinātniskais vadītājs Jānis Spīgulis);

Juris Paturskis "Ārējo lauku ietekme uz dzīvnieku asinsrites vazomocijām" (medicīnas fizikas apakšnozarē, darba zinātniskais vadītājs J. Spīgulis)

un uzsāk piektais doktorants -

Kviesis-Kipge, Edgars „Optisko metožu un ierīču izstrāde kardiovaskulārā stāvokļa kontrolei reālā laikā,” (medicīnas fizikas apakšnozarē, darba zinātniskais vadītājs J. Spīgulis).

 

Zinātniskā grāda pretendents Jānis Puķīte, bijušais LU doktorants (zinātniskais vadītājs Arnolds Ūbelis) nu jau pārs gadus strādā Vācijā (Satellite group, Max Planck Institut fur Chemie, Mainz; MPI für Chemie, Mainz) un ļoti “ražīgi”, par ko liecina viņa 2008. gadā iznākušās zinātniskās publikācijas:

 

Kühl, S., J. Pukite, T. Deutschmann, U. Platt, and T. Wagner: SCIAMACHY limb measurements of NO2, BrO and OClO. Retrieval of vertical profiles: Algorithm, first results, sensitivity and comparison studies. Advances in Space Research, Vol.42, Issue 10, 1747-1764 (2008).

 

Pukite, J., S. Kühl, T. Deutschmann, U. Platt, and Wagner, T.: Accounting for the effect of horizontal gradients in limb measurements of scattered sunlight. Atmos. Chem. Phys., Vol.8 N 12, 3045-3060 (2008).

 

Pukite, J., S. Kühl, T. Deutschmann, U. Platt, T. Wagner. Effect of Horizontal Gradients in Limb Measurements of scattered Sunlight. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, 2-2-2008.(Conference_publication: EGU General Assembly 2008, 13.-18.04.2008, Wien, 2008). ISSN Print: 1029-7006; ISSN Electronic: 1607-7962.

Pukite, J., S. Kühl, T. Deutschmann, U. Platt, T. Wagner. Stratospheric OClO Profiles measured by SCIAMACHY. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, 2-2-2008. (Conference_publication: EGU General Assembly 2008, 13.-18.04.2008, Wien, 2008). ISSN Print: 1029-7006; ISSN Electronic: 1607-7962.

 

4.4.3. Skolēnu zinātnisko darbu vadīšana 

 

ASI pētnieks, doktora garāda pretendents R. Erts vadīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieku Jāņa un Ērika Zahranu zinātniskais darbs, kas gan Rīgas, gan Latvijas skolēnu zinātnisko darbu konkursā ieguva 1. vietu un devās pārstāvēt Latviju Eiropas Savienības skolēnu zinātnisko darbu konkursā Kopenhāgenā (Dānija), kur skolēni ieguva 3. godalgoto vietu (http://www.lu.lv/laikraksts/izglitiba/294/index.html ). 

R. Erts saņēma Izglītības un zinātnes ministres T. Koķes pateicību, kā arī Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta diplomu par ieguldīto nozīmīgodarbu skolēnu zinātnisko darbu vadīšanā.

 

ASI zinātniskais asistents, doktorants A. Ļihačovs – vadīja skolnieku zinātnisko darbu, kuri valsts aizstāvēšanā ieguva šādas vietas:

2 vieta,  Attēlveidošana, izmantojot lāzera ierosinātas fluorescences dzišanu, AGV, 2008.

3 vieta, In-vivo audu optiskā dzidrināšana, RVPG, 2008.

 

ASI zinātniskā asistente, doktorante Z. Gavare - konsultēja Rīgas Valsts 1. Ģimnāzijas skolnieku Kārļa Ventera zinātniski pētnieciskā darba izstrādē.

 

 

 

4.5. Cita ar zinātnisko darbību saistīta informācija

 

4.5.1. ORGANIZĒTĀS konferences un semināri

 

14. Ziemeļvalstu un Baltijas Biomedicīnas inženierzinātņu un medicīnas fizikas konference (14th Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics: NBC-14, Riga, June 16-20, 2008

Galvenais organizators – RTU;

J. Spīgulis (Orgkomitejas līdzpriekšsēdētājs), I.Kuzmina (Orgkomitejas locekle)

 

Seminārs „Informācijas tehnoloģijas sirdsdarbības un asinsrites optiskajam monitoringam”.  2008. gada 19. jūnijā.  – Starptautiskas konferences NBC-14 ietvaros.

      Organizators: A. Ļihačovs                                                                  

 

ESF projekta noslēguma konference „Dabas zinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas” Transdisciplināra dabaszinātņu maģistra programma, 2008.gada 25. jūlijs, Salacgrīva                             

            Organizatori: A. Ūbelis, D. Bērziņa, J. Blahins

 

„The 6th International Conference Advanced Optical Materials and Devices” (AOMD-6) 2008. gada 24.-27.augustā, LU, Rīga

      Orkomitejas priekšsēdētājs: J. Spīgulis;

      Orgkomitejas locekļi: no ASI - N. Zorina, A. Skudra, D. Bērziņa, I. Šīrante, A. Tāle.

 

Seminārs „Optiskās šķiedras UV-pielietojumos” – 2008. gada 26 augustā starptautiskas konferences AODM-6 ietvaros.

Workshop: Optical Fibres for UV-Applications

6th Int. conf. “ Advanced Optical Materials and Devices”

      Organizators: A. Skudra

 

 

Eiropas „Zinātnieku nakts’08” pasākumi ASI ēkā Šķūņu ielā 4 - 26.09.2008

Dalībnieki: D. Bērziņa, R. Erts, Z. Gavare, A. Skudra, I. Šīrante, A. Švāgere, J. Spīgulis, A.Ūbelis, J. Āboliņš, R. Veilande, U. Jansons.

 

Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorijas darbinieku Zinātnieku nakts pasākumi guva lielu atsaucību it sevišķi skolēnu vidū. Apmeklētājiem tika rādīta augstfrekvences bezelektrodu plazma, kuru ierosinājām ar mikroviļņu krāsns palīdzību. Tika demonstrētēti arī atomu absorbcijas eksperimenti dzīvsudraba tvaiku detektēšanai, kā arī skaidrotas citas plazmas pielietojamības jomas. Uz daudzajiem jautājumiem atbildēja   Z. Gavare, A. Švāgere un A. Skudra.

Bio-optikas un šķiedru optikas laboratorija (A. Ļihačovs, R. Erts, J. Spīgulis) prezentēja optiskās fluorescences tehnoloģijas materiālu izpētei.

Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorija (A. Ūbelis, J. Āboliņš, D. Bērziņa) diskutēja par dabas piesārņojuma problēmām un demonstrēja A. Gora filmu „Neērtā patiesība” par globālās sasilšanas perspektīvām.

Pasākuma dalībnieku skaits pārsniedza 400, par ko liecināja savāktās aizpildītās aptaujas anketas.

 

International Conference  “ICT-2008: “I” to the Future” – Lion, France, 25 – 28 november, 2008, Section „Better Integration of the New Member States (NMS), Candidate and Associated Countries (ACC) into FP7 ICT” - organizēšana

Orgkomitejas locekle: D, Bērziņa

 

 

Starptautiskās konferences ICWIP2008 (3rd International Conference on Women in Physics) 8-10 October, 2008, Seoul, Korea organizēšana

Orgkomitejas locekle: E.Karule-Gailīte

 

IUPAP „Women Group” („Sieviešu grupa”) grupas locekle piedalījās konferences programmas sastādīšanā par meiteņu piesaistīšanu fizikai.

E.Karule-Gailīte bija un ir atbildīga par informācijas vākšanu un nodošanu kontaktpersonām sekojošās valstīs: Krievija (Nelly Didenko); Polija (Elizbieta Cherwosc); Ukraina (Oksana Patashan); Lietuva (Dalija Satkovskiene); Igaunija (Helle Kaasik); Armēnija (Mary Zazyan); Uzbekistāna (Ulmas Gafurov).

ICWIP 2008 konferences laikā E.Gailīte vadīja šīs grupas apspriedi.

 

 

BALVAS, STIPENDIJAS, ATZINĪBAS

 

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam Vispasaules enerģetikas balva - “Energy Globe 2007 - the World Award for Sustainability” kategorijā "Jaunatne" - nacionālā balva LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam (pasniegta Arnoldam  Ūbelim Eiropas parlamentā organizētā prezentācijā 2008.gada 26.maijā) par ES projektu kopumu (1997 - 2008): ES 5. un 6. Ietvara programmu projekti "Fizika un tehnoloģijas līdzsvarotai attīstība (1997-2006)"; Eiropas Savienības struktūrfondu projekts "Mūsdienīgas izglītības Maģistra studiju programma - Dabaszinātnes, globālas pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas (2006 - 2008.)" (Vadības grupa – A.Ūbelis, J.Āboliņš, D. Bērziņa. Līdzdalība MSc studiju kursu sagatavošanā –  A.Ūbelis, D. Bērziņa, U.Gross, J.Blahins J.Spīgulis, L.Gailīte, A.Skudra, J.Āboliņš)

 

Renāram Ertam Izglītības un zinātnes ministres T. Koķes pateicība par nozīmīgiem ieguldījumiem skolēnu zinātnisko darbu vadīšanā.

 

Renāram Ertam Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta diploms Par ieguldīto darbu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā. (Skolēni ieguva 3.vietu ES konkursā)

 

Jegoram Korovinam  Rektora atzinība un naudas balva (LU rīkojums 19.06.2008. Nr. 1/137) par bakalaura darbu "Orientētu Ridberga atomu jonizācija ar pusperioda impulsiem." (fizikas nozarē, teorētiskās fizikas apakšnozarē; aarba zinātniskais vadītājs , LU ASI vad. pētn. Dr.habil. phys. Imants Bērsons)

 

Edgaram Kviesim-Kipge Werner von Siemens atzinības raksts. (Pasniegts 2008. g.  25.novembrī) par maģistra darbu „Bezvadu fotopletizmogrāfijas izmantošana veselības monitoringam” (Darba vadītājs: prof. J. Spīgulis).

 

Uzvara konkursā ESF projektā - ESF 3.2.3.1. „Doktorantu un jauno zinātnieku atbalsts Latvijas Universitātē” – stipendijas 01/ - 07/ 2008 -

Jaunajam zinātniekam Renāram Ertam, doktorantei Zandai Gavarei, grāda pretendentei Ilonai Kuzminai, doktorantam Aleksejam Ļihačovam, grāda pretendentei Ritai Veilandei, grāda pretendentei Nataļjai Zorinai

 

 

 

4.6. Cita darbība (akadēmiskā organizatoriskā, populārzinātniskā u.c.)

 

4.6.1. AkadēemiskĀ DArbība

 

Līdzdalība MSc studiju kursu sagatavošanā un lekciju novadīšanā 2007/2008 –  A.Ūbelis, D. Bērziņa, U.Gross, J.Blahins J.Spīgulis, L.Gailīte, A.Skudra, J.Āboliņš), Eiropas Savienības struktūrfondu projekts "Mūsdienīgas izglītības Maģistra studiju programma - Dabaszinātnes, globālas pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas.

(Sk. 4.1.2. Starptautiskie projekti. ESF projkets – 25. lpp)

J. Spīgulis

Lāzeru fizikas kurss - ESF projekts(FMF)

 

 

4.6.2. Dalība Latvijas un Starptautiskās  organizācijās un komitejās

 

I. Bērsons  

LZA korespondētājloceklis

LZP 3. NEK eksperts (izvērtējis apmēram 10 grantus)

Latvijas Fizikas biedrības valdes loceklis

 

D. Bērziņa

LR IZM nominācija:

a. EK Ietvara Programmas „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”

Nacionālā kontaktpunkta koordinatore Latvijā

Programmas komitejas locekle no Latvijas

Kopuzņēmuma ARTEMIS Publisko iestāžu padomes locekle no Latvijas.

Kopuzņēmuma ENIAK Publisko iestāžu padomes novērotāja no Latvijas

ES CORDIS pakalpojumu portāla Nacionālā korespondente no Latvijas
Atklātais sabiedriskais fonds "Zeri Balticum" valdes locekle

OECD Skolēnu starptautiskās novērtēšanas programmas

„Programme for International Student Assesment - PISA” testēšanas kvalitātes starptautiskais uzraugs Latvijā

„Trends in International Mathematics and Science Study - TIMSS” testēšanas kvalitātes starptautiskais uzraugs Latvijā

 

E. Gailīte-Karule

Starptautiskas Fizikas savienības - International Union of Pure and Applied Physics  (IUPAP) - „Sieviešu grupas” (W.G.5: Working Group on Women in Physics) locekle

 

Z. Gavare

Latvijas Fizikas biedrības valdes locekle, LFB sekretāre

 

G. Rēvalde

Augstākās izglītības departamenta direktore, LR IZM

 

 
J. Spīgulis

Starptautiskās Optikas Komisijas  (International Commission for Optics, ICO) Latvijas teritoriālās komitejas vadītājs

Amerikas Optikas biedrības (Optical Society of America, OSA) Latvijas teritoriālās nodaļas vadītājs

LZA korespondētājloceklis

Latvijas Profesoru asociācijas biedrs

LU Doktorantūras padomes Fizikā, astronomijā un mehānikā loceklis

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktors

 

 
A. Ūbelis

EK 7. Ietvara programmas

Latvijas Nacionālā Kontaktpunkta (NKP) koordinators.

The Seventh Framework [Programme of the European Community for Research, Technological Development and Demonstration Activities (2006 - 2013)

Latvijas pārstāvis komitejā

“Vienotas pētniecības centrs (Joint Research Centre)”

“Idejas (Idea)”

“Zināšanu reģioni (Regions of Knowledge)”

“Pētniecības potenciāls (Research Potential)”

“Koherenta politikas attīstība (Coherent Development of Policies)”

 
A. Skudra

Eiropas Tehnoloģiskās platformas Photonics21 dalībnieks

Dalība Baltic PlasmaTec Net

 

 

4.6.3. Dalība konferencēs un apspriedēs

 

D. Bērziņa

Dalība Eiropas Komisijas Ilgtspējīgas enerģijas nedēļā (Sustainable Energy Week) – Brisele, Beļģija, 30.janvāris-2.februāris;

Dalība Eiropas Komisijas Zaļajā nedēļā (Green Week) – Brisele, Beļģija, 2.-6.jūnijs;

Dalība Eiropas “CO2 Capture and Storage” konferencē – Brisele, Beļģija, 10.novembris;

 

Z. Gavare, A. Skudra

Apmeklēta starptautiska konference „Intelektuālais (rūpnieciskais) īpašums un ekonomika” (Intellectual Property and Economy), 16. – 17. aprīlis (2008), Rīga, Latvija
 
E. Karule-Gailīte, Z. Gavare, N. Zorina

Dalība divos ES 6. IP projekts)–”FemStart, Universities debate female start-ups”, (Banku augstskola)  Rīga (2008. g. 18. janvārī un 16. aprīlī).

 

E.Karule-Gailīte

IUPAP C13 Komisijas “PHYSICS FOR DEVELOPMENT” („Fizika attīstībai”) locekle piedalījās komisijas sēdē, kas notika 28-30. Augustā ICTP Trieste, Itālija. 

J. Siliņš

            Perkin Elmer spektrometru prezentācija Rīgā

 

A. Skudra, N. Zorina 

International Baltic Sea Region conference “Functional materials and nanotechnologies 2008 (FM&NT)”, Institute of Solid State Physics, University of Latvia, April 1-4, 2008, Riga, Latvia

 

A. Skudra

Starptautiska sanāksme „Interreg IVb Meeting”, 2008. gada 9. aprīlis, Berlīne, Vācija

Konference “Intelektuālais (rūpnieciskais) īpašums un ekonomika”, 2008. gada 16. – 17. aprīlis, Rīga

Eiropas Tehnoloģiskās platformas Photonics21 darba grupas „Lighting and Displays” sanāksme, 25.04.2008, Frankfurte, Vācija

Eiropas Tehnoloģiskās platformas Photonics21 ikgadējā sapulce, 8. – 9.12.2008, Brisele (Beļģija)

European Photonic Integration forums, 10. 12.2008, Brisele, Beļģija

Dalība Baltic PlasmaTec Net pasākumos

 

A. Ūbelis
4th Annual Brussels Climate Change Conference EU Climate Change Policy after Bali: Policy - Finance – Investment.  26th & 27th February 2008 / Management Centre Europe, Brussels (Inv.expert)

 

 

4.6.4. Zinātnisko darbu ekspertīze

 

D. Bērziņa

Konkurētspējas un inovāciju ietvara programmas (CIP) Projektu vērtēšanas eksperte programmā „Saprātīga enerģija Eiropai” – oktobris, 2008

 
J. Spīgulis

LZP fizikas un astronomijas nozares projektu eksperts.

IZM tirgus orientēto, starptautisko un struktūrfondu projektu eksperts.

SCI žurnālos „Applied Optics”, „Optics Letters” un „Physiological Measurement” iesniegto rakstu recenzents

 

4.6.5. Vieslektori un vieszinātnieki 

 

“IOP Publishing” pārstāvis Yann Amouroux - 14. maijā plkst. 15.00 - 

 “IOP (Institute of Physics, England) Publishing” izdod vairāk nekā 50 astronomijas, fizikas, matemātikas u.c. žurnālus. Yann Amouroux atbild par šo žurnālu izplatīšanu Eiropā un tiekoties ar esošajiem/potenciālajiem lietotājiem, uzzināja viņu vēlmes un intereses. 

 

Prof. Peter Brimblecombe

Austrumanglijas Universitāte (School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwitch), Anglija

"Advanced view and topics on atmosphere research and chemistry. History of air pollution in Europe" - 3 lekcijas 2008. g. 30. un 31. maijā. („Dabas zinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas” pilotkurss Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros)

"Gaisa kvalitāte eiropejiskajā Baltijā" – lekcija “Zinātnes kafejnīcā” LU2008. gada 30. maijā

 

Prof. Ulgati Sergio

Neapoles Universitāte (Department of Sciences for the Environment), Itālija

"Emergy accounting with links to life cycle assesment" - 4 lekcijas 2008. g. 28. un 29. maijā

(„Dabas zinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas” pilotkurss Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros)

 

 

Prof. Evi  SCHUEPBACH no Bernes universitātes

(Ph.D., University of East Anglia, PD, University of Berne (www.unibe.ch), Switzerland cabo3 (climate and background ozone) / Physical Geography)

- zinātniece atmosfēras pētniecības laukā, kura vienlaicīgi daudz strādā zinātnes komunikāciju jomā, MSc līmeņa programmas „Dabas zinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas” pilotkursā ar Eiropas Sociālā fonda

projekta Nr.2006/0253 VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0089/0063, LU reģ. S-46-ESS 2006/57

atbalstu  2008. gada  6., 7. un 14. jūnijā nolasīja 5 lekcijas.

Lecture 1: Soft Skills: Team Building and Group Work

Lecture 2: Interdisciplinarity

Lecture 3: Learning about Atmospheric Composition Change in ACCENT T&E; www.accent-network.org

Lecture 4: Boarding the ACCENT Virtual Knowledge Train

Lecture 5: Global Environmental Change

 

 

 

4.7. Cita institūtam būtiska informācija

 

 

LU ASI  2008. gadā  ievērojami papildināts tehniskais aprīkojums, kura izmantošana turpmāk  veicinās pētniecisko darbību, studentu izglītošanu un zinātnes popularizēšanu sabiedrībā.

 Latvijas Universitātei nacionālās programmas “Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās institūcijas” ietvaros īstenojot ERAF projektu “Latvijas Universitātes dabaszinātņu pētījumu centru zinātniskās infrastruktūras attīstība,” tika iegādāta šāda turpmākajiem zinātniskajiem pētījumiem un jaunu tehnoloģiju attīstībai nepieciešamā aparatūra:

Hiperspektrālo attēlošanas kamera,  - progresīvu biofotonikas metožu attīstībai (ādas slimību neinvazīvai diagnostikai un monitoringam);

Teleskops un UV/VIS spektrometrs, - lai nokomplektētu MAX DOAS validācijas staciju automatizētiem novērojumiem atmosfērā (no zenīta līdz horizontam dienas laikā un kalibrācijas mērījumiem naktī).
5. Pārskats par saņemto finansējumu un tā izlietojumu 2008. gadā

 

5.1. Īstenotie projekti un tajos apgūtais finansējums

 

Kopsavilkums par 2008. gadā realizētajiem projektiem un saņemtā finansējuma izlietojumu dots 5.1. Tabulā

5.1. Tabula

Projekta tips Pasūtītājs

Nr. p.k.

Projekta numurs

Projekta vadītājs

 

Skaits

Faktiskais finansējums, LVL

LZP

1.

Latvijas (LZP 05.1862)

Ūbelis A.

 

2 290

 

2.

Latvijas (LZP 05.1866)

Bērsons I.

 

6 616

 

3.

Latvijas (LZP 05.1869)

Gailīte E.

 

10 646

 

4.

Latvijas (LZP 08.2150)

Spīgulis J.

 

2 869

LZP projekti

Kopā:

4

22 421

VPP

1.

3.4. apakšprojekts

Spīgulis J.

 

7 658 

LU

2.

Latvijas (LU pētniecības proj.)

Spīgulis J.

 

9 130

IZM (TOP)

3.

Latvijas (IZM 06-0501/6) Taivānas-Baltijas

Gailīte E.

 

9 188

IZM (TOP)

4.

Latvijas  (IZM TOP 08-06)

Erts R.

 

12 000 

Pārējie Latvijas projekti

Kopā:

4

37 976

Latvijas projekti

KOPĀ:

8

60 397

ERAF

1.

2.5.1./000047/023

Spīgulis J.

 

  67 486

 

2.

2.5.1./000044/022

Spīgulis J.

 

40  973

ESF

3.

3.2.3.2./0089/0063

Ūbelis A.

 

87 194

ES Struktūrfondu projekti

Kopā:

3

195 653

ES 6. IP

1.

NoE, “ACCENT” 505337

Ūbelis A.

 

27 500

ES 6. IP

2.

“BASNET” 017170

Gailīte E.

 

3 222

ES Ietvara programmas projekti

Kopā:

2

30 722

Starptautiskie (ES) projekti

KOPĀ:

5

226 375

LATVIJAS UN STARPTAUTISKIE (ES) Projekti

 

KOPĀ:

 

16

 

286 772

 

Secinājums: Kopējais Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu finansējums gandrīz četras (3,75) reizes ir pārsniedzis finansējumu vietējiem Latvijas projektiem.

 

5.2. Bāzes finansējuma izlietojums

 

5.2. Tabula raksturo ASI piešķirto bāzes finansējumu kopš 2007. gada

5.2. Tabula

 

Gads

DAF , LVL

bez VSAOI

VSAOI                       

Kopā, LVL

LU rektora rīkojums

2007

67 610,66

16 287,41

83 898,07

13.09.2007 Nr. 1/199

2008

73 286,00

17 654,00

90 940,00

17.01.2008 Nr.1/3

2009

54 964,00

13 241,00

68 205,00

16.01.2009 Nr. 1/6

                                   

 

5.3. Tabula

LU ASI kopējais zinātniskā darbības finansējums 2008

 

 

Finansējuma veids

 

 

Projekta numurs

 

Projekta vadītājs

 

Raksturojums

Faktiskais finansējums LVL

Bāzes finansējums

Projekts LU

Nr. Y5-227815-109

Spīgulis J.

Akadēmiskā personāla atalgojumss

90 940

„Doktorantu un jauno zinātnieku pētniecības darba atbalsts LU”

ESF 3.2.3.1. 

  - Stipendijas, mobilitāte, aparatūra, zinātniskie vadītāji

Kalviņa I. LU ASI

doktoranti  - 4

grāda pretendenti  - 4

jaunais zinātnieks -1

 

 

26 120

ESF projekts dabaszinātņu infrastruktūras attīstībai

S67-ESS75

LU ASI

Kamera NUANCE;

Teleskops ar palīgierīcēm MAXDOAS stacijai

97 419

LZP Starptatisko pasākumu finansējums. Dalība starptautiskās konferencēs

Z-667-109

LU ASI

7

1 455

Zinātniskie projekti (5.1. Tabulas dati)

KOPĀ:

16

286 772

KOPĀ:

502 706

 

 

 

Pārskatu sagatavoja

 

 

 

Aija  Tāle

Tālr.: 67225493

E-pasts: asi@lu.lv