LATVIJAS UNIVERSITĀTES 68. KONFERENCE

2010

 

DABASZINĀTNES

FIZIKA

 

Fotonikas sekcija (LU ASI)

 

5. februārī plkst 15.00                                                              Vadītājs J. Spīgulis

Šķūņu ielā 4, 1. stāvā

 

STENDA REFERĀTI

 

1.      R. Erts, U. Rubins, J. Spigulis, Monitoring of blood pulsation using non-contact technique / Bezkontakta metode asinsrites pulsāciju monitoringā.

2.       E. Kviesis-Kipge, E. Curkste, J. Spigulis, D. Gardovska, Optical studies of the capillary refill kinetics in fingertips / Kapilāru aizpildījuma kinētikas optiski pētījumi pirkstu galos. 

3.      D. Jakovels, J. Spigulis, Multi-spectral mapping of in-vivo skin parameters / Multi-spektrālu tehnoloģiju izmantošana ādas parametru In-Vivo kartēšanā.

4.      E. Kviesis-Kipge, J. Spigulis, Wireless optical sensing of fingertip blood pulsations / Asins pulsāciju bezvadu optiska detektēšana pirkstu galos.

5.      E. Bogans, Z. Gavare, A. Skudra, Mercury pollution surveys in urban area of Riga (Latvia) / Dzīvsudraba piesārņojuma pētījumi Rīgas pilsētā

6.      E. Bogans, Z. Gavare, A. Svagere, Mercury concentration measurements in peat and monitoring / Dzīvsudraba koncentrācijas mērījumi kūdrā un monitorings

7.      A. Skudra, Z. Gavare, N. Zorina, Inductiveley coupled hydrogen and argon plasma interaction with SiO2 glass / Induktivi saistītas ūdeņraža un argona plazmas mijiedarbība ar SiO2 stiklu

8.      A. Skudra, Z. Gavare, N. Zorina, J. Silinsh, Surface and spectra studies of Ar-H2 high-frequency electrodeless light sources / Ar-H2 augstfrekvences bezelektrodu gaismas avotu virsmas un spektru pētījumi

9.      Z. Gavare, Determination of helium number densities in high-frequency electrodeless plasma / Hēlija līmeņu apdzīvotības mērījumi augst-frekvences bezelektrodu plazmā.

10. N.Zorina, G. Revalde, A. Skudra, Deconvolution of the spectral line profiles for the plasma temperature estimation / Spektrāļo līniju profila izmantošana plazmas temperatūras noteikšanai

11.  R. Veilande, I. Bērsons, Analysis of revival phenomenon for strong-field excitation of Rydberg atom / Atjaunošanās parādības analīze Ridberga atomu ierosmei stipros laukos