LU 73. KONFERENCES SEKCIJA

„ATOMFIZIKA, SPEKTROSKOPIJA UN BIOFOTONIKA”

 

13.02.2015. pl.15.00 Šķūņu ielā 4, LU ASI 1.stāva zālē

 

PROGRAMMA

 

1.    I.Bērsons, R.Veilande. Elektriskā lādiņa nelineārais modelis.

Non-linear model of the electric charge.

2.    E. Bogans, Z. Gavare, N. Zorina, A. Švāgere, A. Skudra. Gāzes temperatūras novērtējums pēc OH emisijas dzīvsudrabu saturošos kapilāros gaismas avotos.

Estimation of gas temperature from emission of OH in mercury-containing capillary light sources.

3.    Z. Gavare, E. Bogans, M. Ziņģe, A. Skudra. Gāzes temperatūras noteikšana, izmantojot talliju saturošu gaismas avotu OH un C2 rotāciju spektru.

Determination of gas temperature using rotational spectra of OH and C2 in Thallium-containing light sources.

4.    A.Švāgere, R.Zvejnieks. Atomu absorbcijas spektroskopijai paredzētu Bi saturošu gaismas avotu spektrālais salīdzinājums.

Spectral comparison of Bi containing light sources for AAS.

5.     N..Zorina, G.Rēvalde, A.Skudra. Tihonova regularizācijas metodes pārbaude mikroizmēra plazmas spektrāllīniju diagnostikai.

Validation of the solution method  using Tikhonov regularization algorithm for spectral line diagnostics of microsize plasma.

6.    A. Švāgere, M. Ziņģe, Z. Gavare Intensitātes mērījumi indiju un jodu saturošās augstfrekvences bezelektrodu lampās

Intensity measurements of indium and iodine containing high-frequency electrodeless lamps.

7.    A. Vrubļevskis, G. Rēvalde, J. Alnis, A. Skudra, Z. Gavare. Benzola detektēšana gaisā, izmantojot Zēmana Atomu Absorbcijas tehniku.

Benzene Detection in Air with Zeeman Atomic Absorption Technique.

8.    Ē.Elksnis, A.Skudra, A.Vīksna. Dimanta sintēze, izmantojot plazmas ķīmisko tvaiku nogulsnēšanas metodi uz dažādiem materiāliem pie dažādiem spiediena nosacījumiem.

Diamond synthesis using plasma chemical vapour deposition method on different substrate materials at different pressure conditions.

9.    D.Jakovels, I.Saknite, J.SpĪgulis. Asins plūsmas ādā novērtēšana ar lāzerspeklu kontrasta analīzes metodi, kas īstenota uz mobilā telefona bāzes.
Implementation of laser speckle contrast analysis as connection kit for mobile phone for assessment of skin blood flow.

10. I.Saknīte, D.Jakovels, J.Spīgulis. Difūzās atstarošanas un fluorescences multispektrālās attēlošanas sistēma ādas stāvokļa novērtējumam.

Diffuse reflectance and fluorescence multispectral imaging system for assessment of skin.

11. I.Saknīte, A.Silapētere, J.Spīgulis. Ādas maketi hromoforu kartēšanai ar multispekltālās attēlošanas metodi.

Phantoms used for mapping of skin chromophores by multi-spectral imaging.

12. I.Feruļova, K.Vasiļjeva, A.Ļihačovs, J.Spīgulis. Ādas autofluorescences dzīves laiki ilglaicīgas optiskas apstarošanas apstākļos.

Investigation of Skin Autofluorescence Lifetime During Long Term Optical Irradiation 

13. K.Vasiļjeva, I.Feruļova, A.Ļihačovs, J.Spīgulis. Veselas ādas flurescences dzīves laika mērījumi.

Fluorescence Lifetime Measurements of Healthy Skin.

14. A.Ļihačovs, I.Feruļova, J.Spīgulis, D.Chorvat. Ādas autofluorescences dzīves laiku un fotoizbalēšanas ātrumu paralēli mērījumi.

Parallel Measurements of in-vivo Skin Autofluorescence Lifetimes and Photobleaching Rates.

15. J. Āboliņš, J. Grāvītis. Faktori, kas nosaka un ierobežo ilgtspējīgu un maksimāli efektīvu meža biomasas izmantošanu. Vienāda vecuma melnalkšņa audžu pētījums.

Factors determining and limiting sustainable maximum yields of wood biomass. Case study of even-age stands of grey alder.

16. I. Brice, J. Alnis. GNSS – vairāk nekā navigācijas līdzeklis.

GNSS More Than A Tool For Navigation.

17. J. Rutkis, J. Alnis. Laboratorijas telpas gaisa putekļu daļiņu skaitīšana.

Dust particle counting in ambient laboratory air.